دستگاه جوجه کشی دستگاه جوجه کشی .

دستگاه جوجه کشی

بیماری آنگارا یا سندرم آب آوردگی پریکارد و هپاتیت در طیور

مقدمه
و تاریخچه: سندرم آب آوردگی پریکارد و هپاتیت (HHS) یک بیماری عفونی و مسری هست که از علامت ها مشخصه آن درصد ابتلا و درصد تلفات بالا می‌باشد . مایعات پریکارد ارتقا یافته و هپاتیت با کانونهای نکروزی متعددی چشم می شود . علت مخصوص این سندرم آدنو ویروس گروه یک می باشد .

دستگاه جوجه کشی

بعضی از دست اندرکاران و موقعیت فارم منجر ارتقا شدت بیماری می شوند . قابلیت تداخل این بیماری با بیماریهای مضعف سیستم ایمنی مانند گامبورو و برند و کم خونی عفونی جوجه ها تأیید نشده می باشد ولی اعتقاد و باور بر این می‌باشد که اثر این بیماریها در پیدایش بیماری آنگارا مهم می باشد .برآورد اقتصادی بیماری آنگارا مشکل هست بدلیل این‌که در مناطقی که این بیماری بروز می کند ممکن می‌باشد یاور با سایر بیماریهای طیور از قبیل نیوکاسل ولوژنیک – مایکوپلاسموزیس – سالمونلوزیس – برند و آنفلوآنزا باشد . میزان شیوع و شدت بیماری (HHS) بستگی به تراکم مرغداریها در حوزه‌ دارااست . سندرم آب آوردگی پریکارد و هپاتیت اولین بار در سال 1987 در ناحیه آنگارا در نزدیکی کراچی تشخیص داده شد . بدلیل اینکه بیماری (HHS) در این حوزه‌ جغرافیایی بخصوص تشخیص داده شد به آن بیماری آنگارا گفته می شود . در منطقه نزدیک اورابان که در راس پاکستان واقع میباشد گله های جوجه گوشتی حساس که بصورت متراکم می باشند در مدت 12 ماه بیماری سریعا"در آن‌ها منتشرشد . شیوع بیماری (HHS) در مکزیک در سال 1989 در ایالت کوئرتارو که از مناطق با مرغداریهای متراکم می باشد گزارش گردیده است و در سال 1990 به 5 ایالتی که رویش طیور گوشتی داشتند توسعه و گسترش پیدا کرد . در طی سال 1994 بیماری (HHS)در مناطق پر تراکم رشد طیور گوشتی در دهلی تازه در هندوستان ظاهر گردید . بیماری آنگارا همینطور در کشورهای عراق و شیلی و پرو تشخیص داده شده می‌باشد . جوجه های گوشتی در سن 3تا5 هفتگی با اهمیت می باشند . این بیماری در مرغهای مامان نابالغ و مرغان تخمگذار تجارتی هم مشاهده می شود .
باعث
شناسی: در مقدمه علت بیماری (HHS) به یک مسمومیت ویا اختلا ل تغذیه ای نسبت داده می شد . از روش تزریق کبد هموژن شده طیور کثیف به جوجه های گوشتی ثابت شد که علت بیماری یک عامل عفونی می باشد . در مشاهدات بعدی در سلولهای کبدی گنجیدگی باطن هسته ای بازوفیلیک مشاهده گردید . در فیض همت شد یک دلیل ویروسی انقطاع گردد . در سال 1988 معین شد که یک آدنوویروس برهان این بیماری می‌باشد . بوسیله میکرسکپ الکترونی (EM) از کبد هموژن شده می بضاعت برای مشخص کردن آرم های مخصوص ویریون ها به کارگیری کرد . کبد و ریه اخذ شده از پرندگان کثیف وقتی که با آنتی سرم اختصاصی آدنوویروس همسایه شود در آزمایش آگار ژل مثبت می گردد . بافت کبد هموژن گردیده و تصفیه گردیده از طیوران آلوده و کثیف را به باطن پرده کوریونیک و کیسه زرده تخم مرغهای SPF در سن 8 روزگی جنینی تزریق می گردد جنین 4 تا 7 روز سپس تلف می‌شود . مطالعات در سال 1991 نشان بخشید که جهت غیر فعال کردن سوسپانسیون کبد بوسیله اتر یا این که کلروفرم آدنوویروس ها غیر فعال نمی‌شوند ولی محدود می گردند . تهیه و تنظیم سوسپانسیون کبد از پرنده کثیف و محافظت آن در جایگاه حرارت 60 سکو سانتی گراد درمدت 30 دقیقه سبب غیر فعال شدن آدنو ویروس می گردد . ظاهرا" مقاومت حرارتی مختلفی در بین آدنو ویروسها وجود داراست . وقتی که کبد هموژن شده را با 45000 دور بمدت 90 دقیقه سانتریفوژ کنند ذرات معلق شده بیماریزا بوده البته مایع رو فاقد قدرت عفونت زائی است . افزودن آدنوویروس تولید کننده هپاتیت با گنجیدگی داخل سلولی به مایع رو موجب احیاء اقتدار عفونت زائی آن می گردد . که این فرمان نشان دهنده حضور یک برهان ویروسی منقطع بغیر از آدنو ویروس اولیه می باشد .
از مطالعات بعدی در مکزیک که در سال 1994 انجام شد چنین استنباط می گردد که بعلت عدم مهار به وسیله 5- برومو دی اکسی یوریدین یک ویروس RNA بعنوان استدلال اضافی مطرح می باشد . این برهان سبب پیدایش یک حباب کوچک در کشت سلولهای کبد وکلیه جوجه می گردد .
پیچیدگی بیشتری در توصیف اتیولوژی این بیماری وجود دارااست زیرا در مناطقی که بیماری (HHS) وجود دارد بیماریها با پاتوژنیسته بسیار از قبیل گامبور و کمخونی عفونی جوجه ها نیز دیده می شود .
ویروس استدلال این بیماری از کبد هموژن شده گله های کثیف در پاکستان جدا گردیده هست . برهان آن آدنوویروس تیم یک سروتیپ 4 تا11 می باشد . اخیرا" بیماری (HHS)بصورت آزمایشی توسط آدنوویروس طیور سروتیپ های 4(STRAIN PARC-1) و 8(STRAIN DCV-94) در جوجه ها ایجاد شده می باشد . در جوجه های حساس بعد از آن از آلودگی ، گنجیدگی های داخل سلولهای کبد و نیز آب آوردگی پریکارد مشاهده می شود . سروتیپ 4 آدنوویروس به بافت لنفوئیدی تمایل داراست در سود ضعف سیستم ایمنی ایجاد می گردد . ناهمخوانی اختلاف در بین فرضیه های تک ویروسی و دو ویروسی پس از انجام مطالعات اپیدمیولوژی و آزمایشگاهی رفع خواهد شد .
بیماریزایی
و اپیدمیولوژی: میزبانهای
آزمایشگاهی و طیبعی: جوجه های نابالغ میزبانهای ارگانیک می‌باشند . بیماری(HHS) بخش اعظم در سنین در میان 3 تا 5 هفتگی در جوجه های گوشتی مشاهده می شود . یک بیماری مشابه (HHS) در کبوتر ها در پاکستان گزارش گردیده می‌باشد .
انتقال:
ادله بیماری (HHS) که موضوع بحث می باشد آدنوویروس مجموعه یک می‌باشد و انتقال آن نیز عمودی و هم افقی می‌باشد . آدنوویروس در گله های مامان تا برهه زمانی بلوغ باقی می ماند و در اثر ضعف سیستم ایمنی و یا این که استرس دفع میگردد . جوجه هایی که از گله های مامان آلوده ساخت می شوند سپس از 3 هفتگی ممکن می‌باشد ویروس را تا 14 هفته دفع کنند . انتقال افقی ویروس در گله هایی که چندین سنی میباشند و در گله هایی که مساله بهداشتی را رعایت نمی کنند فیس می دهد . انتشار ویروس در دستگاه گوارش انجام می شود . آلودگی مدفوعی لباس ، کفش و وسائل ( از قبیل ظروف و وسائل نقلیه) ممکن هست باعث انتقال دلیل بیماری شوند . در گله های طیور در پاکستان به عامل عدم وجود مساله بهداشتی و وجود فارمهای بسته یکسری سنی و وجود پرندگان مستقر ادله بیماری انتقال پیدا میکند . واکسنهایی که از جنین های آلوده و کثیف تنظیم می شود ممکن می‌باشد منشا" آلودگی باشد .
یک مطالعه در مسئله کارداران خطر ایجاد بیماری HHS در گله های گوشتی در پاکستان انجام گردیده می باشد . ورود واکسیناتورها به فارمها ،گله ها را به شیوع بیماری اساسی می نماید . مقدار آلودگی از روش تزریقات زیر جلدی و یا باطن عضله برابر با آلودگی طیبعی از روش هوا ، آب و یا مدفوع هست .
علامتها
و درصد ابتلا و درصد تلفات: در مجاورت اسلام آباد پاکستان از 131 گله که دارنده 135 واحد نیمچه گوشتی بودندیک شیوع 46 درصدی گزارش گردیده هست . درصد تلفات ناشی از این بیماری در گله های نیمچه گوشتی غیر واکسینه و گله های مامان نابالغ در شرای با بیماری نیوکاسل ولوژنیک و بیماری گامبورو با پاتوژنیسته بالا و بیماریهای اروزیو مثل مایکوپلاسموز هم پا باشد بیشتر از 80 درصد می‌باشد . معمولا" عصر عفونت میان 9 تا 14 روز است، درصد ابتلا 10 تا 30 درصد بوده و روزمره 3 تا 5 درصد تلفات وجود دارد . در حالت آزمایشگاهی کبد هموژن گردیده ای که از گله کثیف دریافت شده را به چندین جوجه تزریق کرده اند .تلفات 2 تا 4 روز آنگاه ایجاد شده ، درصد تلفات 30 تا 70 درصد بوده و بستگی به اندازه تیتر ادله بیماری داردکه جوجه ها اخذ داشته اند .گله هایی که بیماری HHS را نشان می دهند دارای علایم کلینیکی منحصر نیستند . استارت ناگهانی تلفات ، بی حالی ، ازدحام کردن ، پرهای ژولیده وزرد و ریزش موکوئید از علائم مشخصه آن میباشد . در طیور دچار مقدار هموگلوبین و PCV و اریتروسیت ها و مجموعه لوکوسیت ها کاهش پیدا می نماید . در اثر استرس و عفونت های ویروسی لنفوسیت ها کاهش و هتروفیل ها افزایش پیدا می نمایند . در طیور مریض به دلیل تخریب کبد پروتئین خون و آلبومین کاهش پیدا می نماید این مسئله احتمالا" دلیل ارتقاء هیدروپریکاردیوم می باشد . اگراین بیماری با قلیل خونی شدید بروز نماید معمولا" توأم با بیماری اندک خونی عفونی جوجه ها ویا گامبورو با حدت بالا می باشد . در پرندگان مریض میزان لاکتیک دهیدروژناز ، آلکالین فسفاتاز و آلانین ترانس آمینازکه بواسطه تخریب کبد و تمامی ساخت می‌گردند افزایش می یابند . مهمترین ضایعه پس از مرگ که بر روی لاشه دیده می شود وجود بیش از 10 سی سی محلول ترانسودای شفاف در کیسه گوشه و کنار قلب می باشد . در لاشه مالامال خونی همگانی و ادم ریه وجود دارد . کبد و همه ها گران قدر و رنگ پریده و ترد و شکننده می گردند . در شرایط آزمایشگاهی در طیور بیمار نکروز میوکارد و کبد مشاهده می شود . خونریزی پتشی ممکن هست بر روی پریکارد و کپسول کبد دیده شود . ضایعات بافتی در قلب دربرگیرنده ادم و دژنرسانس و نکروز ملایم عضله قلب و نفوذ سلول های منونوکلئار و خروج اریتروسیت ها می‌باشد . در کبد اینکلوژن بادی بازوفیلیک در باطن هسته های هپاتوسیت و نفوذ سلول های منو نوکلئار و نکروز انعقادی یک سری کانونی وجود دارااست . ممکن هست در ناحیه وسیعی از بافت اپی تلیوم کلیه هم نکروز دیده شود .
تشخیص:
آب آوردگی پریکارد یار با گنجیدگی های بازوفیلیک باطن هسته ای سلولهای کبد دال بر وجود بیماری HHS هست . تشخیص قطعی براساس انقطاع سازی آدنو ویروس از سلولهای کبد جنین جوجه های آلوده و کثیف می باشد . این خط مش دارای اهمیت خیس از راه تزریق به کیسه زرده جنین جوجه 8 روزه می باشد . توسط آزمایشات سیتوپاتولوژی می توانایی در کشت بافتی وجود آدنوویروس را تشخیص داد .
آدنو ویروس ها را می توانایی توسط میکرسکپ الکترونی(EM) و یا سرم نوترالیزیشن تشخیص داد درمان:
درمان منحصر برای این بیماری وجود ندارد . ولی در بازه پیدایش بیماری از یدوفور در آب آشامیدنی به مقدار 1/0 تا 07/0 درصد به کار گیری می شود . درصد تلفات و شدت بیماری کاهش پیدا خواهد کرد .
پیشگیری
و کنترل: در پاکستان وهند و مکزیک نگهداری شرایط بهداشتی خیر عملی می‌باشد و نه اقتصادی هست ومسلما" آدنوویروس از واحدهای نیمچه گوشتی قطع خواهد شد .علل ایجاد بیماری عبارتنداز:چند سنی بودن گله ، فروش طیوران زنده، انتقال طعام به وسیله کیسه ها و افرادی که طیوران اهلی را نگه داری می نمایند . گله های مامان می بایست به وسیله رعایت حالت بهداشتی مطلوب از عفونت حفظ شوند . فاصله فارم های صنعتی از یکدیگر باید دست‌کم 2 کیلومترباشدوازسیستمALL IN- ALL OUT در رویش استعمال شود تا ازآلودگی فارم های سلامت پرهیز بعمل آید .مواد غذایی بایستی بصورت بخش اعظم نگهداری شوند و قبلی از ورود آن به فارم هیچکس نباید با مواد غذایی تماس داشته باشد .در گله های مادر و جوجه های آن از واکسن زنده استفاده می‌شود . واکسنها می بایست بر پایه استانداردهای در بین المللی ساخت گردند و می بایست عاری از عامل ها پاتوژن از قبیل آدنوویروسها و ویروس قلیل خونی عفونی طیور باشد . در مناطقی که بیماری HHS اندمیک می باشد ضروری هست گله ها را در برابر آدنوویروس اول که مسئول ساخت این بیماری می باشد مراقبت کرد . واکسن کشته فرم آلدئید که از کبد هموژن گردیده تهیه و تنظیم می شود گله های گوشتی را در پاکستان مراقبت کرده است . واکسن مناسب از کبد هموژن گردیده جوجه SPF که بوسیله فرم آلدئید 1/0 درصد غیر فعال گردیده تهیه می گردد .اثر این واکسن در یک حیطه که دارنده 28 گله با ظرفیت 100000 قطعه نیمچه گوشتی می باشد مورد مطالعه قرار گرفته هست . گله هایی که واکسینه گردیده اند و بصورت ارگانیک در معرض آلودگی قرار گرفته اند بیماری HHS راکمترنشان می دهند تلفات آن به 2/1 درصد میرسد . گله هایی که واکسن دریافت نکرده اند تلفات آن ها بالغ بر 20 درصدمی باشد . پس از واکسیناسیون در حیطه راولپندی در یک میلیون قطعه نیمچه گوشتی درصد تلفات تقریبا" به 4 درصد رسیده است و در گله های غیر واکسینه تلفات 31 درصد می باشد .در مکزیک در یک محاسبه آزمایشی بر روی 5 نوع واکسنی که بصورت تجارتی ساخت شده نشان داده شد که واکسن غیر فعال فرمالینه در امولسیون روغنی گله هایی را که به چهره ارگانیک درمعرض بیماری بوده اند را 100 درصد حفظ می کند و ضایعات هستوپاتولوژی در آنان وجود ندارد .اندازه محافظت 4 واکسن غیر فعال دیگر که از سویه DCV-94 تنظیم گردیده در گله هایی که با ویروس فیلد بازخورد داشته اند میان صفر تا 45 درصد می‌باشد . در جوجه هایی که واکسن دریافت نکرده اند تلفات به 80 درصد می برسد . در کلیه جوجه هایی که واکسینه گردیده اند آنتی بادی به وسیله مهار ایمینوفلورسانس معین می گردد . پس از واکسیناسیون جوجه ها بر برعلیه بیماری HHS پاسخ ایمنی مناسبی تولید می شود و وقتی که گله با ادله بیماری بازخورد می کند جوجه ها زنده می نظیر .


برچسب: دستگاه جوجه کشی، ماشین جوجه کشی، خرید دستگاه جوجه کشی، خرید ماشین جوجه کشی،
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۱۰ بهمن ۱۳۹۷ساعت: ۰۹:۱۰:۵۶ توسط:علی پور موضوع: نظرات (0)