دستگاه جوجه کشی دستگاه جوجه کشی .

دستگاه جوجه کشی

رابطه بین کیفیت جیره غذایی و قدرت سیستم ایمنی در طیور

امروزه دست اندرکاران استرس زا و همینطور استرس ، بخش مهمی در صنعت طیور محسوب می شوند . مدیریت این عوامل در جهت به دست کم رساندن جواب طیور به آنان از هدف ها فراوان دارای اهمیت مدیران کارآمد مزارع می باشد . در واقع استرس به پرنده اجازه نخواهد داد تا همه توان های بالقوه خود را در پرورش ، ضریب تبدیل غذایی و ساخت تخم مرغ بروز دهند . استرسها همینطور تواناییهای پرنده در پیدایش پاسخهای ایمنی را کاهش وارد میکنند .

دستگاه جوجه کشی
امروزه کارداران استرس زا و همچنین استرس ، بخش مهمی در صنعت طیور محسوب می گردند . رئیس این عوامل در جهت به دست کم رساندن جواب طیور به آنها از اهداف فراوان حساس مدیران کارآمد مزارع است . در واقع استرس به پرنده اذن نخواهد اعطا کرد تا تمامی بضاعت های بالقوه خود را در پرورش ، ضریب تبدیل غذایی و ساخت تخم مرغ پیدایش دهند . استرسها همینطور تواناییهای پرنده در بروز پاسخهای ایمنی را کاهش وارد می کنند . در صنعت طیور مدرن ، پرنده ها بصورت ادامه دار و توامان زیر تاثیر کارداران استرس زای مختلفی قرار می گیرند . این عوامل استرس زا میتوانند سبب تغییرات هورمونی ، کاهش مقدار قبول خوراک ، تغییرات متابولیسمی در تغذیه و همینطور پیدایش نقص‌ در وظایف ایمنی پرنده شوند . تاثیرات غیرمناسب این عامل ها افزاینده می‌باشند . در جهت کاهش تعداد و شدت این عامل ها ، استراتژیهای خاصی باید در نظر گرفته شوند . مواد غذایی ، از شناخته گردیده ترین مواد مفید بر نحوه جواب سیستم ایمنی پرنده ها به بیماریهای متعدد می‌باشند . بطور معمول در خلال چالشهایی که در فرایند متفاوت رشد طیور ایجاد می‌شوند ، مواد مغذی جانور در جیره ، در جهت رویش پرنده مصرف نشده و به مسیرهای مختلفی گمراه می‌شوند . بعنوان نمونه در خلال چالشهای ناشی از یک بیماری یگانه ، پروتئینهای جانور در تن پرنده شکسته گردیده و آمینواسیدها با انحراف از مسیر رشد صرف ساختن پروتئینهایی در جهت ارتقاء جواب ایمنی پرنده به آن بیماری یگانه می‌شوند . در خلال به کارگیری از این آمینواسیدها ، ارتقا فاحشی در تعداد لنفوسیتها ، پروتئینهای فاز خراب و همینطور آنتی بادیها خواهیم داشت . در فرآیند یک بیماری ، مکانیسم دفاعی مهمترین حق تقدم خواهد بود . تغذیه مناسب میباشد که کیفیت عالی و سعی این مکانیسم دفاعی را تضمین نموده و به پرنده امداد نماید تا در برابر بیماری به پیروزی رسد . در بازخورد با چالشها ، تغذیه ایی مناسب خواهد بود که همگی نیازهای غذایی بدن پرنده را در ارتفاع دوره چالش مرتفع سازد .
این نکته را می بایست مد حیث قرار داد که : ایجاد و تجویز اینگونه جیره ها ، نبایستی محدود به دوره های بحران باشد . از اینگونه جیره ها میتوان بعنوان ابزاری در جهت پیشگیری از تاثیرات نامناسب استرسهای متفاوت بر سیستمهای ایمنی طیوران قضیه به کار گیری قرار بخشید .
اینگونه جیره ها از یک‌سری منش پاسخ ایمنی طیوران را بهبود می بخشند : گسترش آناتومیکی بافت Lymphoid .
تولید موکوس .
نشر سلولی .
کشتن پاتوژنها در درون سلول .
بهبود در روند معمولی سازی سیستم ایمنی پرنده ها .
پس از یک معضل پاتوژنیک ، نوعی پاسخ ایمنی فیس خواهد گرفت . این پاسخ میتواند بصورت یک فاز حاد منظم و یا یک التهاب معمولی باشد . در برخی از موردها هم این جواب غیر مشخص میباشد . اینگونه پاسخها ، متعلق به تولید تغییراتی در مواد مغذی مورد استعمال در ماهیچه‌ها اسکلتی می باشد . اینگونه تغییرات از آن جهت باید فیس بگیرند که نقل و انتقال پروتئینها در مرحله سلولی و ماکروملکولی در چالشها ، به برخی از مواد مغذی نیاز بیشتری دارند .
جای هیچ تردیدی باقی نمانده است که پرندگانی با جیره غذایی مطلوب ، با بیماریها خوبتر کنار آمده و پاسخهای ایمنی بهتری را در چالشها از خود بروز می دهند . پیشرفتهای اخیر در میدان تغذیه طیور امکان آنرا به‌وجود آورده میباشد که با یک تغییر و تحول جزئی در محل ورود جیره غذایی ، انرژی جیره تغییر تحول پیدا کند . بهرحال جیره غذایی طیور برنا در صنعت طیور تجاری امروزی ، بشدت در مواد مغذی و انرژی جیره محدود شده اند .
اکثری از متخصصان تغذیه اندازه انرژی را در مواقعیکه محل ورود غذا کاهش می یابد افزایش ارائه میکنند . به کارگیری از چربی بعنوان منشا انتخابی انرژی در این مثال ها ممکن است که بهترین تصمیم گیری نباشد . زمانی که استرس ایمنولوژیکی شناخته گردیده میباشند ، کالریهای مو جود در کربوهیدراتها ممکن هست که شایسته ترین انتخاب باشند . بهرحال ، اطلاعات جمع آوری شده در مطالعات نشان عرضه میکنند زمانیکه اندازه پروتئینها و یا این که آمینواسیدها یک رژیم ناکافی هست ، اندازه ساخت آنتی بادیها بر برعلیه یک بیماری خاص پائین خواهد بود .
این نکته به اثبات رسیده میباشد که چالشهای ایمنولوژیکی در پرندگان ، می‌توانند ناشی از نقص و نبود در جیره غذایی محل ورود پرندگان باشد .
پژوهش ها اخیر نشان داده میباشد که به کارگیری از آرژنین به اندازه ۱ .۲۵ درصد از رژیم غذایی ، سفارش شده با NCR می تواند حمایت نماید ساختار سیستم ایمنی را در مرغهای سالم .
نتایج پژوهشهای اخیر نشان می دهد که ، به کارگیری از آرژنین در جیره غذایی طیور به میزان ۱ .۲۵ درصد پیشنهادی NRC قادر است ساختار سیستم ایمنی مرغهای سالم را بهبود بخشد . این پژوهش ها همچنین ، نشان داده است که به کارگیری عمده از آرژنین در جیره ، تاثیرات بیشتری در سیستم ایمنی پرندگان نخواهد داشت . وجود اندازه کافی آمینواسید آرژنین در جیره غذایی طیور ، نقش فراوان مهمی را در تولید نیتریت اوکساید بازی می کند .
در تحقیقاتی Sung و همیاران دریافتند که ، محصول ها نیتریت اکساید بوسیله ماکروفاژها وقتی که غلظت کافی آرژنین در جیره غذایی وجود دارد بیشتر است .
تاثیرات وجود نیترات اکساید در جیره غذایی طیور شامل : بهبود وزن و همچنین ساختار Thymic .
تقویت کارایی Lymphocyte Mitogenesis .
افزایش سرعت بهبود زخمها .
افزایش ایمنی تن در برابر تومورها .
تحقیقات اثبات کرده است که ، یک پاسخ ایمنی مشخص Humoral در طیور ، به سطح ها پائینی از مواد معدنی جانور در جیره غذایی بستگی دارد . بعنوان نمونه ، پاسخهای ایمنی Humoral در برویلرها به مقدار سدیم و کلراید در جیره غذایی این نوع از طیور بستگی دارد . برویلرهایی که جیره غذایی عاری از سدیم یا کلرید دارا هستند اندازه آنتی بادیهای کمتری هم در بدنشان وجود دارا هستند . باید توجه داشت که ، اندازه کلرید و سدیم می بایست در تعادل باشند چون عدم تعادل این دو کاهش جواب ایمنی را در بر خواهد داشت .
استرس در طیور ، سطح های چرخش مواد معدنی را کاهش می دهد . کاهش میزان این مواد می تواند بدلیل این موارد باشد .
کاهش Endogenous .
ارتقا فعالیتهای متابولیک در جهت مقابله با استرس پدید آمده .
کاهش همت مواد معدنی .
با اعتنا به عوارض ذکر گردیده ، متخصصان تغذیه در موقعیت استرس ، معمولا سوای هیچ وقفه ایی مقدار مواد معدنی موجود در جیره های طیور را ارتقاء می دهند . در وضعیت استرس ، ارتقاء مقدار مس و کاهش مقدار آهن و روی گزارش شده می باشد .
از جدی ترین دست اندرکاران استرس زایی که طیور با آن مواجه میباشند ، بیماری می باشد . بدلیل نیازهایی که پروتئینهای فاز وخیم در وضعیت بیماری دارا‌هستند ، در اینگونه چالشها متابولیسم مواد معدنی بصورت رادیکالی تغییر پیدا مینمایند .
در موقعیت استرس زا ، غلظت روی در سرم خون کاهش میابد . این کاهش بدلیل فراخوانی روی از ذخایر پلاسما ، در جهت تولید Metallothionein جدیدتر در کبد و بقیه بافتها هست . Metallothionein روی را بعنوان Cofactor در جهت به کارگیری بوسیله Metalloproteins و بقیه پروتئینهای فاز وخیم مهیا می کند .
در شرایط بحران ، مس CeruloPlasmin را بعنوان یک آنتی اکسیدان محافظتی مهار میکند . در واقع ، مس یک عدد از اجزای تولید کننده حتمی پاسخ فاز وخیم است . نبود مس CeruloPlasmin های آزاد گردیده در خلال التهاب را کاهش میدهند .
و البته یکی از جالبترین مکانیسمهای دفاعی که حیوان ها بر در مقابل بیماریها بکار می گیرند ، حذف آهن از چرخه ساخت است . در مقطع زمان بیماری ، آهن از چرخه ساخت جدا گردیده و در مکان هایی که دور از دسترس باکتریها و انگلها است قرار می گیرند . Weinberg در سال ۱۹۷۴ میلادی ، این پروسه جداسازی آهن را ایمنی غذایی ( Nutritional Immuny ) نامگذاری کرد . این مورد با آزمایشات متعددی به اثبات رسیده می‌باشد که در صورت انقطاع شندن آهن از چرخه ساخت در فرایند یک بیماری معمولی مرگ و میر بالایی در جمعیت گله خواهیم داشت . از سوی دیگر ، با اعتنا به پژوهش ها صورت گرفته ، پس از گذشت یک ساعت از چالش بیماری ، جذب آهن از طریق لوله گوارش بشدت کاهش میابد .
در خلال پاسخهای ایمنی پرنده به استرسها ، میزان منگنز در : لوله GastroIntestinal .
ریه
ها و اکثری دیگر از بافتهای طیور ارتقا یافته می باشد . استدلال آن نیز می‌تواند این باشد که این ماده معدنی بعنوان یک Cofactor سوپراکسیدان بصورت خویش به خویش مهیا می گردد . بهرحال در هنگام استرس ، تغییراتی فراوان جزئی در سطح های چرخه منگنز روی می‌دهد .
یکی از وسایلی که میتوان در جهت کنترل عامل ها استرس زا از آن منفعت موفقیت ، تغذیه است . پژوهش ها نشان داده است که ، جیره غذایی بطور مستقیم با جواب ایمنی پرنده ها ارتباط دارااست . بنابراین ، میتوان از جیره غذایی در جهت مطابق سازی گله با عوامل استرس زای محیط به کارگیری کرد .
می بایست به این نکته اعتنا داشت که در صنعت طیور مدرن ، استرس غیر قابل اجتناب هست . البته می‌تواند مدیر شود .


برچسب: دستگاه جوجه کشی، ماشین جوجه کشی، خرید دستگاه جوجه کشی، خرید ماشین جوجه کشی،
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۱ بهمن ۱۳۹۷ساعت: ۰۹:۰۱:۲۵ توسط:علی پور موضوع: نظرات (0)