دستگاه جوجه کشی دستگاه جوجه کشی .

دستگاه جوجه کشی

ضدعفونی کننده‌‌های متداول در صنعت مرغداری

 عموما" ضدعفونی کننده ها را می بضاعت و توان به هفت تیم دارای اهمیت تقسیم بندی کرد که عبارتند از :

۱- الکلها

۲- هالوژنه

ا ۳-ترکیبات چهارتایی آمونیاک

۴- فنلها

۵- قطرانهای زغال سنگ

۶- آلدئیدها

۷- کارداران اکسیدکننده مشخصات هر یک به شرح زیر می باشد .
الکلها ( ایزوپروپیل یا این که اتیل الکل )

دستگاه جوجه کشی

۱- فعالیت میکروب کشی وسیعی دارا هستند ، فاقد خاصیت خورندگی بوده اما دارنده خواص شعله وری می باشند .
۲- به دلیل وجود ویژگی تبخیر ، کار پس باقیمانده هایشان محدود می باشند .
۳- در رخ وجود مواد آلی ، کار محدودی دارا هستند .
۴- علیه باکتریها و اسپور قارچها فعالیت چشمگیری ندارند .
۵- برای ضدعفونی کردن وسایل و سایر الزامات کوچک ، ماده زیاد قابل قبولی می باشند .
۶- جهت استعمال سراسری در هچری ، بسیار گران می باشند .
۷- برای این‌که مؤثر واقع شوند باید با غلظت ۹۵-۷۰ درصد استفاده شوند .
هالوژنها
( ترکیبات یده یا هیپوکلریت ها ) ۱- کار میکروب کشی وسیعی داشته ولی خواص خورندگی دارا‌هستند .
۲- بر روی هاگها مؤثر نبوده البته بر باکتریها ( در تراز رویشی ) ، قارچها و ویروسها مؤثرند .
۳- درصورت وجود ماده آلی فعالیتشان کاهش می یابد .
۴- در حضور صابونها ، دترجنتها و نمکهای آب مشقت بار ، فعالیتشان محدود می شود .
۵- فاقد خواص تحریک پذیری و خورندگی فلزات بوده و سمیت پائینی دارا‌هستند .
۶- فعالیت پس ما‌نده هایشان درصورت آلودگی مجدد ، محدود می شود .
۷- بهترین ماده ضدعفونی کننده جهت به کارگیری در سطح ها تمیز می باشند .
۸- هزینه کمی دارند .
فنلها
( ترکیبات تکی یا این که چندین تایی ) ۱- محدوده میکروب کشی وسیعی دارا هستند ولی هاگ کش نیستند .
۲- سمیت و خواص خورندگی کمی دارند .
۳- درصورت وجود مواد آلی دوچندان فعال می باشند .
۴- بوزدا هستند و عمل پس مانده هایشان مطلوب می باشد .
۵- هزینه کم تا متوسطی دارند .
قطرانهای
زغال سنگ ( کروزول و اسید کرسیلیک ) ۱- عمل میکروب کشی وسیعی دارا هستند اما هاگ کش نیستند .
۲- در غلظتهای زیاد سمی بوده و خاصیت خورندگی دارند .
۳- بوی تند و زننده دارا‌هستند و کار پس باقی‌مانده هایشان خوب هست .
۴- درصورت وجود مواد آلی زیاد فعال می باشند .
۵- به عامل این که گازهای سمی می باشند برای به کار گیری در جوجه ها یا این که تخم مرغهای نطفه دار مناسب نیستند .
۶- نسبتا" گران می باشند .
آلدئیدها
( گلوتارالدئید ) ۱- فعالیت میکروب کش ، هاگ کش و قارچ کشی وسیعی دارند .
۲- درصورت وجود مواد آلی ، فعالیت خفیف تا متوسطی دارا‌هستند .
۳- کار پس باقی‌مانده هایشان ضعیف می باشد .
۴- نسبتا" سمی می باشند .
۵- هزینه مناسبی دارا‌هستند .
عامل ها
اکسیدکننده ( پراکسیدهیدروژن ، پرمنگنات پتاسیم ) ۱- فعالیت میکروب کشی بزرگ تا متوسطی را دارا هستند ولی هاگ کش نیستند .
۲- درصورت وجود مواد آلی غیر فعال می شوند .
۳- نسبتا" خاصیت خورندگی داشته و سمیت محدودی دارا هستند .
۴- فعالیت پس مانده های آنان ضعیف و محدود می باشد .
۵- بعنوان یک استدلال بوزدا و تمیز کننده بسیار گرانبها می باشند .
۶-
هزینه مناسبی دارا هستند عموما"
ضدعفونی کننده ها را می بضاعت و توان به هفت تیم دارای اهمیت تقسیم بندی کرد که عبارتند از : ۱-
الکلها ۲-
هالوژنها ۳-
ترکیبات چهارتایی آمونیاک ۴-
فنلها ۵-
قطرانهای زغال سنگ ۶-
آلدئیدها ۷-
کارداران اکسیدکننده مشخصات هر یک به شرح زیر می باشد .
الکلها
( ایزوپروپیل یا این که اتیل الکل ) ۱- فعالیت میکروب کشی وسیعی دارا هستند ، فاقد خاصیت خورندگی بوده اما دارنده خواص شعله وری می باشند .
۲- به دلیل وجود ویژگی تبخیر ، کار پس باقیمانده هایشان محدود می باشند .
۳- در رخ وجود مواد آلی ، کار محدودی دارا هستند .
۴- علیه باکتریها و اسپور قارچها فعالیت چشمگیری ندارند .
۵- برای ضدعفونی کردن وسایل و سایر الزامات کوچک ، ماده زیاد قابل قبولی می باشند .
۶- جهت استعمال سراسری در هچری ، بسیار گران می باشند .
۷- برای این‌که مؤثر واقع شوند باید با غلظت ۹۵-۷۰ درصد استفاده شوند .
هالوژنها
( ترکیبات یده یا هیپوکلریت ها ) ۱- کار میکروب کشی وسیعی داشته ولی خواص خورندگی دارا‌هستند .
۲- بر روی هاگها مؤثر نبوده البته بر باکتریها ( در تراز رویشی ) ، قارچها و ویروسها مؤثرند .
۳- درصورت وجود ماده آلی فعالیتشان کاهش می یابد .
۴- در حضور صابونها ، دترجنتها و نمکهای آب مشقت بار ، فعالیتشان محدود می شود .
۵- فاقد خواص تحریک پذیری و خورندگی فلزات بوده و سمیت پائینی دارا‌هستند .
۶- فعالیت پس ما‌نده هایشان درصورت آلودگی مجدد ، محدود می شود .
۷- بهترین ماده ضدعفونی کننده جهت به کارگیری در سطح ها تمیز می باشند .
۸- هزینه کمی دارند .
فنلها
( ترکیبات تکی یا این که چندین تایی ) ۱- محدوده میکروب کشی وسیعی دارا هستند ولی هاگ کش نیستند .
۲- سمیت و خواص خورندگی کمی دارند .
۳- درصورت وجود مواد آلی دوچندان فعال می باشند .
۴- بوزدا هستند و عمل پس مانده هایشان مطلوب می باشد .
۵- هزینه کم تا متوسطی دارند .
قطرانهای
زغال سنگ ( کروزول و اسید کرسیلیک ) ۱- عمل میکروب کشی وسیعی دارا هستند اما هاگ کش نیستند .
۲- در غلظتهای زیاد سمی بوده و خاصیت خورندگی دارند .
۳- بوی تند و زننده دارا‌هستند و کار پس باقی‌مانده هایشان خوب هست .
۴- درصورت وجود مواد آلی زیاد فعال می باشند .
۵- به عامل این که گازهای سمی می باشند برای به کار گیری در جوجه ها یا این که تخم مرغهای نطفه دار مناسب نیستند .
۶- نسبتا" گران می باشند .
آلدئیدها
( گلوتارالدئید ) ۱- فعالیت میکروب کش ، هاگ کش و قارچ کشی وسیعی دارند .
۲- درصورت وجود مواد آلی ، فعالیت خفیف تا متوسطی دارا‌هستند .
۳- کار پس باقی‌مانده هایشان ضعیف می باشد .
۴- نسبتا" سمی می باشند .
۵- هزینه مناسبی دارا‌هستند .
عامل ها
اکسیدکننده ( پراکسیدهیدروژن ، پرمنگنات پتاسیم ) ۱- فعالیت میکروب کشی بزرگ تا متوسطی را دارا هستند ولی هاگ کش نیستند .
۲- درصورت وجود مواد آلی غیر فعال می شوند .
۳- نسبتا" خاصیت خورندگی داشته و سمیت محدودی دارا هستند .
۴- فعالیت پس مانده های آنان ضعیف و محدود می باشد .
۵- بعنوان یک استدلال بوزدا و تمیز کننده بسیار گرانبها می باشند .
۶-
هزینه مناسبی دارا هستند


برچسب: دستگاه جوجه کشی، ماشین جوجه کشی، خرید دستگاه جوجه کشی، خرید ماشین جوجه کشی،
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۳۰ دی ۱۳۹۷ساعت: ۱۰:۱۳:۵۶ توسط:علی پور موضوع: نظرات (0)