دستگاه جوجه کشی دستگاه جوجه کشی .

دستگاه جوجه کشی

کاهش ضایعات جوجه کشی درآب و هوای گرم


مدیریت کارخانه جوجه کشی به عامل حساسیت تخم مرغ ، جنین ، انکوباسیون ، چک بر محیط و امکانات کارخانه جوجه کشی عمل فراوان دارای اهمیت محسوب می شود با وجودی که تلاش کارخانه های جوجه کشی در مناطق متعدد از محلی به محل دیگر فرق مینماید اما در کشورهای در هم اکنون بسط ای که در بخشها آب و هوای گرم واقع شده اند به طور مکرر با ضایعات سنگین وزن غیر قابل توقع و غیر طبیعی مواجه می شویم .

دستگاه جوجه کشی


در بسیاری از مورد ها میانگین ضایعات جوجه کشی به علت مرگ و میر جنین در ارتفاع پروسه مختلف انکوباسیون از 10 درصد تجاوز می کند درحالی که در اروپا و آمریکا متوسط آن معمولا 5 تا 6 درصد یا این که کمتر است 15-10 درصد دیگر از تلفات جنینی نیز به عدم باروری مربوط می باشد و تقریبا 2-1 درصد تخم مرغ های قابل جوجه کشی به خصوص در طی فصل تابستان به تیتر تخم مرغ انفجاری از دست می پروسه درنتیجه 25-20 درصد مجموع تخم مرغهای چیده شده در دستگاه به جوجه تبدیل نمی شوند . با ادامه افزایش ارزش خوراک دام و سایر هزینه ها ، اکثری از جوجه کشیهای کوچک که درامد متعددی ندارند سرنوشت تعطیل می شوند نتایج جوجه کشی نیز غالبا در زمستان با تابستان متفاوت میباشد متوسط هچ تخم مرغهای چیده شده در یک عصر داوزده ماهه به طور میانگین 75-70 درصد خواهد بود در حالی که اندازه هچ تخم مرغهای ساخت شده در ارتفاع معاش یک مرغ در میان 65-60 درصد تغییر می کند با دقت به پژوهش ها مستمر روستا سال قبل بر روی گله های مامان گوشتی ، درصد هچ تخم مرغهای جوجه کشی 6-5 درصد ارتقاء یافته است که این ترقی به منجر بهبود رئیس و بکارگیری تکنیکهای نظیر در اختیار گرفتن فروغ و روشنایی و تغذیه غیروابسته مرغ و خروس بدست آمده میباشد که سبب غلبه بر مشکلاتی مانند ارتقا وزن ، بلوغ زودرس و خروسهای فاقد تلاش گردیده می باشد .
متاسفانه در کشورهای در حالا گسترش مسائلی نظیر غیرمناسب بودن پوسته تخم مرغ ، باروری ضعیف ، ساخت تخم مرغهای کوچک ، بلوغ زود رس و مشکلات پا در خروسها به دلیل ارتقاء وزن ، منافع جوجه کشیها را به خطر می اندازند علی رغم این دستور که تغذیه جدا خروسها با جیره اختصاصی سبب افزایش تولید 6-5 جوجه به ازاین‌حد هرمرغ می شود اما این موضوع هنوز در اکثری از کشورها اجرا نمی شود در اختیار گرفتن فروغ نیز هنوز به عنوان یک مشکل مطرح می‌باشد زیرا در سالنهای باز در فصل تابستان در مقابل اشعه خورشید ، تنها پرده ها قرار دارا‌هستند که برای جلوگیری از نفوذ فروغ کافی نیستند گزارش می شود که عدم باروری به سب تنبلی خروسها در طی تابستان و یا خلل ها پا ناشی از افزایش بیش از حد وزن بدن خروسها ، علت 50-40 درصد ضایعات جوجه کشی به ازاین‌مقدار کل تخم مرغهای چیده شده می باشد مشکل‌ها پا در خروسها به باعث تنوسینوویت ، تورم مفصل استافیلوکوکی ، آبسه کف پا و سایر جراحات ، عدم باروری را تشدید می کند با داروهای سولفامیدی عارضه ها کلی برای تحت بودن جوجه درآوری می باشند در یک جوجه کشی چیره ، میانگین کل تلفات جنینی در طی 8-7 روز نخستین زندگی جنینی نباید از 5-4 درصد تخم مرغهای چیده گردیده تجاوز نماید .ارزیابی
منظم تخم مرغهایی که هچ نشده اند به ماکمک می‌کند که دیابیم این مرگ و میر در چه سنی و به چه برهان فیس گرفته میباشد مرگ و میر جنینی ممکن می باشد مسول عدم هچ 50% تخم مرغها و به همین مقدار ضایعات ناشی از عدم باروری باشد ازآن جایی که جنین در طی دوران معاش خویش در معرض وضعیت نامساعد متعدد قرار می گیرد می تواند در پروسه نخستین رشد تحت تاثیر برخی از عامل ها از بین برود رویش اولیه جنین دربدن مرغ اتفاق می افتد در سود زیر تاثیر تندرست و مرتبه حرارت بدن مرغ قرار می‌گیرد چون بلاستودیسک / بلا ستودرم قبلی از گذاشتن تخم تشکیل شده است آزمایش یک‌سری از تخم مرغ های جدید قبلی از انکوباسیون می تواند به مشخص و معلوم کردن موقعیت ظریف بلاستودیسک تخم مرغ نطفه دار از نظر ظواهر و اندازه به مراد تشخیص باروری و میزان هچ مورد توقع کمک نماید . مرگ ومیر اول جنین ممکن هست طی روند اول انکوباسیون فیس دهد که نسبتاً 60-50 درص کل ضایعات را مشتمل بر می شود سرمای فصل‌زمستان جایگاه حرارت غیر مناسب اتاق نگهداری و گرمای بیش از حد فصل‌تابستان در طی حمل و نقل تخم مرغها ، اغلب سبب ساز این مرگ ومیر ها می شود دود دادن خطا ، اثرات سو تغذیه ف بیماریها ، کرچی ، توده آوری به طور همزمان تخم مرغهای قابل جوجه کشی و تخم مرغهای آلوده و کثیف روی بستر عارضه ها دیگری برای مرگ و میر اول جنینی می باشند لانه های آلوده و کثیف و موقعیت بد بستر آشیانه ها اغلب سبب ساز به الودگی میکروبی بیش از حد تخم مرغهای قابل جوجه کشی و در نتیجه افزایش مرگ و میر اول جنینی و یا جوجه های هچ نشده می شوند مشکلات مکانیکی نظیر چرخش خطا درستر ، ترک خوردگی پوسته ها را افزایش می دهد و باعث دهیدراتاسیون جنین زنده داخل تخم مرغ میگردد ضمن این که درجه حرارت بیش از حد و رطوبت تحت هم چنین تاثیری دارند .
در جوجه کشیهای دارنده سترهای یک سری سنی که درآنها تخم مرغها هر هفته یا این که هر دوهفته یک توشه در دستگاه چیده می شوند و دود دادن تخم مرغها اکثر وقت ها گذشته از چیدن تخم مرغها انجام می پذیرد چنانچه تخم مرغها بیش از حد در معرض فرمالدئید قرار گیرند منجر به مرگ ومیر زود رس جنینی هم در تخم مرغهای تازه و هم در تخم مرغهایی می شود که تا قبل از این چیده گردیده اند در چنین شرایطی جنینهای غیر ارگانیک به رخ تولید جراحاتی در منطقه سرجنین ها مشاهده می شوند درکشورهای در هم اکنون گسترش ، فرمالدئید هنوز به خواسته دود دادن استعمال وسیعی داراست زیرا مواد منزه کننده و ضد عفونی کننده کلره درغلظتهای بالا سرطانزا میباشند فی مابین باروری مرگ ومیر اولیه جنینی تخم مرغها ارتباط وجود دارد باروری پایین تخم مرغها همواره با تلفات جنینی عمده همپا می باشد و باروری بالای تخم مرغها سبب به جوجه دراوری عمده به دلیل مرگ و میر جنینی کمتر می شود . چنین مسائلی معمولا بعد از آن از پیک ساخت پیک نطفه داری و پیک جوجه درآوری گله مشاهده می گردد در برخی مورد ها هنگامی گله درارتباط با خروسهای تنبل و پیر ایراد داشته باشد در چهره دسترسی به خروسهای برنا آن‌ها را جایگزین خروسهای پیر و فاقد سعی می نمایند درمورد هر دسته افزایش مرگ ومیر نخستین جنینی نباید افلاتوکسینها و داروهایی را که در دان مصرف می شوند نادیده گرفت مرگ و میرهای جنینی بعد از هفته اول انکوباسیون درمناطق با اب و هوای گرم اکثر وقت ها از 3/1 درصد تجاوز می نماید در حالی که در اروپا و ایالات متحده این میزان 1-5/0 درصد گزارش گردیده می‌باشد 13 درصد کل تلفات جنینی مربوط به این عصر می باشد و معمولا به وسیله عواملی ساخت می شود که درارتباط با افزایش آلودگی میکروبی تخم مرغها و انکوباتورها میباشند و به ادله ضدعفونی غیر درست آن‌ها و کیفیت بد آب موضوع استعمال در جوجه کشی پیدایش می کند این جور آبها غالبا حاوی تراکم بالایی از میکروبهای آن دوست می باشند .
کارداران تغذیه ای و ژنتیکی نیز در بعضا موردها نقش دارند اما معمولا باور بر این هست که نامطلوب بودن جایگاه حرارت ، هندلینگ و چرخش تخم مرغ ها در انکوباتور اهمیت ویژه ای در ارتقا مرگ و میر دراین سطح از انکوباسیون دارند در نقطه نهایی این دوره سر جنین به طرف انتهای پهن تخم مرغ می چرخد ازان جایی که جنین برای تامین اکسیژن زمینه نیاز خویش ، به جریان هوا در ستر وهچر احتیاج مبرم دارااست و از طرفی ارتقاء دی اکسید کربن و دیگر گازهای سمی سبب ساز به مسمومیت می شوند به این ترتیب در مورد ها چک مرگ و میر اواسط دوره جنینی یا این که حتی هفته پایان انکوباسیون تهویه نامطلوب ستر و هچر نباید نادیده گرفته شوند غالبا فرسودگی تسمه ها و مبلغی های هواکشها جریان بی نقص هوا را در ستر محدود مینماید مسدود شدن سیستم اساسی خروجی هوای هچری با کرک پرها و دیگر ضایعات نیز می تواند باعث مشکل درتبادل گازها گردد برای حل این مشکل ها مقدار گیری اندازه دی اکسید کربن درهوای ستر و سرعت هواکشها موثر خواهد بود درکشورهای در درحال حاضر توسعه و گسترش که اکثر زمان ها گله ها آلوده و کثیف به مایکوپلاسماگالی سپتیکم می‌باشند مایکوپلاسماها خسارات زیادی را به صنعت طیور وارد می کند ضایعات حاصل در جنینها و جوجه ها را می توانایی به آسانی در کالبد کشایی جنین و با با کمک تکنیکهای ازمایشگاهی تشخیص اعطا کرد .
بیشترین مورد ها تخم مرغهایی که هچ نشده اند عبارتند از تخم مرغهای نوک زده ای که جنین قادر به خروج از انها نمیباشد مرگ در پوسته ، تخم مرغهایی که میزان آلبومن باقی باقی‌مانده آن‌ها بسیار هست نابجایی و بد قرار به چنگ آوردن جنین ، جوجه های بدشکل ، جوجه های ضعیف و لاغر یا جوجه های نرم و وازده های بارز . بقیه حالات غیر ارگانیک شامل نوک طوطی ، نوک متقاطع ، کوری ، سرلرزان ، جوجه های با پاهای باز ، پنجه های پیچیده ومشکلات ناف می باشند علت دقیق چنین ضایعاتی را فقط به وسیله آزمایشهای زمان ای سیستماتیک بر روی تخم مرغ های قابل جوجه کشی در طی انکوباسیون و همینطور چک ضایعات جوجه کشی و توجه به مشکل ها تغذیه ای و تن درستی گله می توانایی تعیین نمود با در لحاظ گرفتن چنین روبه پایین در مقدار امکان جوجه درآوری ، در جوجه کشی ها و گله های مادری که 30 تا 33 درصد تخم مرغ های آنان گذشته از تبدیل به جوجه سکو یک از دست می پروسه نیاز مبرم و واضحی به بهبود استانداردهای رئیس احساس می شود 10 درصد تخم مرغهای ساخت گردیده در مزارع مرغ مامان ، غیر قابل جوجه کشی می‌باشند که این تخم مرغها اکثر وقت ها به علت ضعیف بودن پوسته ، پوسته های دارای خلل و فرج ، پوسته های بدشکل ، کوچک بودن و دیگر موارد غیر طبیعی حذف می شوند این موارد در طی فصل تابستان و یا این که در هنگام پیدایش بیماریهایی نظیر نیوکاسل ، برونشیت عفونی ، کریزا ، بیماری مزمن تنفسی و رئو ویروس ها ارتقاء می یابند . از لحاظ راندمان کلی محصولات یک مرغ در طول زندگی ، در بخش ها آب و هوایی گرم ، 10 درصد دیگر ضایعات تخم مرغ های قابل جوجه کشی به علت ایراد فاقد نطفه بودن حقیقی وواقعی می‌باشد که حائز اهمیت می باشد . ارتباط دادن تمام معضلات به شرایط محیطی اشتباده هست و به خواسته بهبود بازدهی بایستی تجزیه و نظارت مرتبی از نتیاج صورت پذیرد برای ارتقاء استانداردهای مدیریت مزارع مامان و جوجه کشی ها جهت بهبود نتیایج جوجه کشی در آب و هوای گرم فعالیت وسیعی می بضاعت و توان انجام داد ولی سعی یکسری از جوجه کشی ها نیز مطابق پتانسیل زنتیکی نژادی است که برروی آن کار می نمایند اما تعداد آنان نادر می باشد .


برچسب: دستگاه جوجه کشی، ماشین جوجه کشی، خرید دستگاه جوجه کشی، خرید ماشین جوجه کشی،
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۶ دی ۱۳۹۷ساعت: ۰۸:۴۸:۲۷ توسط:علی پور موضوع: نظرات (0)