دستگاه جوجه کشی دستگاه جوجه کشی .

دستگاه جوجه کشی

عفونت‌ کیسه‌ زرده‌ و راههای رویا رویی با آن

زرده منشا مهم مواد غیر حیوانی برای تشکیل جنین و پرورش آن در مقطع انکوباسیون می باشد که دو سوم محتوای ماده کم آب آن چربی است که از مدل لیپو پروتئینها با دانسیته خیلی پائین (VLDL) و ویتلوژنین می باشد . ( ویتلوژنین فسفو پروتئین زرده می باشد ) این دو جور مخلوط تأمین کننده انرژی می‌باشند و اسیدهای چرب در این بازه برای ساخت غشاء سلولی به اندازه زیاد حتمی هستند . فوسویتین پروتئینی می‌باشد که فسفر را متمرکز می کند و بصورت گرانول وجود داراست . فوسویتین یاور با کلسیم آزاد شده از پوسته تخم مرغ برای تشکیل اسکلت جوجه به مصرف می رسد . قسمت آبکی زرده ایمونوگلوبولین IgG را در خود داراست که جهت تولید ایمنی پاسیو یا غیر فعال در ابتدای زندگی جوجه به مراد رویا رویی با عفونتها فراوان اهمیت دارد . با همگی اهمیت زرده در روزهای اولیه معاش جوجه ها بیشترین‌تلفات‌ را در هفته‌ اول‌ زندگــی‌ می‌تواند باعث‌می‌شود که‌ معمولا از روز سوم‌ زندگــی‌شروع‌ شده‌ اوج‌ آن‌ در روز هفتم‌ زندگــی‌است‌ و آن گاه از آن‌ به‌ تدریج‌ کاهش‌ پیداکرده‌ و حدودا در روز دهم‌ مرگــ‌ و میرناشی‌ از عفونت‌ کیسه‌ زرده‌ به‌ حالت‌عادی‌ برگــشت‌ می نماید .

عفونت‌ کیسه‌ زرده‌ و راه‌های‌انتقال‌ آن‌: همان‌طور که‌ گــفته‌ شد متداول‌ترین‌ ورایج‌ترین‌ علت‌ مرگــ‌ و میر در هفته‌ اول‌زندگــی‌ است‌ .
اجرام‌ بیماریزا و غیربیماریزای‌زیادی‌ در به‌ وجود آوردن‌ عفونت‌ کیسه‌زرده‌ دخالت‌ دارا‌هستند که‌ هم‌ میتواند ازطریق‌ تخمدان‌ به‌ صورت‌ انتقال‌ عمودی‌یا از طریق‌ آلودگــی‌ مجرای‌ تخم‌ یااویدوکت‌ باعث‌ عفونت‌ کیسه‌ زرده‌ شودو یا این که آلودگــی‌ از طریق‌ پوسته‌ تخم‌ مرغ‌صورت‌ گــیرد که‌ این‌ راه‌ بیشترین‌ حالت‌وقوع‌ عفونت‌ کیسه‌ زرده‌ است‌ .
راه‌های‌
انتقال‌ آلودگــی‌ درعفونت‌ کیسه‌ زرده‌:
انتقال‌ عمودی‌ از طریق‌ تخمدان‌(Ovarian Transmission) ، انتقال‌ از طریق‌ عفونت‌ اویدوکت(‌(Salpingitis و انتقال‌ از طریق‌ آلودگــی‌ پوسته‌ (EggContaminated)
عوامل‌ ایجادکننده‌: میکروارگــانیسم‌های‌ مختلفی‌ باعث‌آلودگــی‌ و عفونت‌ کیسه‌ زرده‌ شوند .باکتری‌ E .coli سردسته‌ اجرام‌ میکروبی‌در عفونت‌ زرده‌ است‌ که‌ هم‌ می‌تواند ازطریق‌ عفونت‌ اویدوکت‌ باعث‌ آلودگــی‌کیسه‌ زرده‌ شود و هم‌ از طریق‌ آلوده‌شدن‌ پوسته‌ تخم‌ مرغ‌ که‌ این‌ حالت‌متداول‌ترین‌ شکل‌ بروز عفونت‌ کیسه‌ناشی‌ از E .coli می باشد . علاوه‌ برباکتری‌ E .coliباکتری‌های‌ دیگــری‌ مثل‌پروتئوس‌ و باسیلوس‌ و . . . می‌توانندباعث‌ عفونت‌ زرده‌ شوند .
در مواردی‌ که‌ عفونت‌ توسط باکتری‌E .coli ساخت شده‌ باشد محتویات‌ عادی‌کیسه‌ زرده‌ که‌ سبز زردرنگ رنگــ‌ با قوام‌ ویژه‌کیسه‌ زرده‌ است‌ وقتی‌ عفونی‌ شد کیسه‌زرده‌ به‌ صورت‌ زرد قهوه‌ای‌ با قوام‌کازئوزی‌ تا مایع‌ زرد قهوه‌ای‌ تغییر و تحول شکل‌پیدا می کند .در بعضی‌ مواقع‌ نفوذ جرم‌ بیماری‌زااز دیواره‌ کیسه‌ زرده‌ باعث‌ انتشارآلودگــی‌ از طریق‌ پرده‌ صفاق‌ به‌ کیسه‌های‌هوایی‌ و حتی‌ باعث‌ تورم‌ عفونی‌ پرده‌قلب‌ و همین‌طور پری‌ هیاتیت‌ تورم‌عفونی‌ پرده‌ روی‌ کبد میگردد .درصد تلفات‌ ناشی‌ از عفونت‌ کیسه‌زرده‌ بستگــی‌ به‌ میزان تخم‌ مرغ‌های‌آلوده‌ پاتوژنتیسه‌ و همین‌طور تعداد جرم‌بیماری‌زا دارد .
در عفونت کیسه زرده ، کیسه زرده بد عطر و بد رنگ بوده و در سطح آن رگ های خونی چشم می شود .
این مورد عمدتاً ناشی از موارد پایین می باشد نقص در رعایت بهداشت و ضد عفونی تخم مرغ های قابل جوجه کشی ، وجود تخم مرغهای خیس یا این که شسته گردیده ،بالا بودن مرحله آلودگی در جوجه کشی و عدم وجود بهداشت و ضد عفونی در مرغداری .با اجرای برنامه های مدیریتی از جمله تامین شرایط مناسب بهداشتی و پرورشی مثل تامین دمای مطلوب ، رطوبت و دقت به تغذیه جوجه ها میتوان از ایجاد عفونت کیسه زرده در جوجه ها خودداری کرد .
رابطه
کیسه زرده و تغذیه اولیه در جوجه ها یی که بتازگی از تخم بیرون آمده اند با قیمانده کیسه زرده مواد غذایی درونی را برای فرایند بقاء جوجه در روزهای نخستین معاش تا بازه زمانی مقدمه به کار گیری از مواد خوراکی خارجی تامین مینماید . جدا از مقدار عمده چربی و پرتئین کیسه زرده محتوی مقدار متعددی آنتی بادی های مادری است که باعث میشوند جوجه ها در برابر بیماریهای عفونی وواگیردار قضیه محافظت قرار گیرند .
معمولا" 48 ساعت آن‌گاه از مرحله جوجه کشی جوجه ها ،(مرحله جوجه کشی در کارخانه تا ورود جوجه ها به سالن پرورش) آن‌ها طعام مصرف نمی کنند و در ارتفاع این دوران به طور معمول وزن تن جوجه ها به علت استفاده از زرده کاهش می یابد با مصرف مواد غذایی پروسه پرورش صحیح بعد از 24 ساعت از او‌لین بلع مواد غذایی ابتدا می شود وتغذیه اولیه با مواد غذایی سبب ساز سرعت بالا خیس شدن فرایند پرورش و تکامل روده (که رابطه بی واسطه با تکامل دیگر ارگانها دارد) در اواسط دوره آن‌گاه از مرحله جوجه کشی می گردد . این برتری پرورش که به وسیله مصرف طعام اول بدست آمده میباشد تا دوران عرضه به بازار جوجه ها باقی می ماند .
آزمایشات متعددی در رابطه با خط مش های جذب کیسه زرده و تاثیر عامل ها متفاوت (عوامل محیطی ، مصرف غذا و کیفیت تغذیه ) بر میزان باز جذب کیسه زرده در قبلی انجام گردیده هست و نشان داده گردیده یکی از عواملی که می تواند روند جذب آنتی بادی های مادری را از طریق کیسه زرده مختل نماید استرس می باشد . استرس سبب انقباض رگ های خونی دور و بر کیسه زرده می شود و نهایتا" انتقال و جذب آنتی بادی ها و سایر مواد مغذی را از طرز عروق مزانتریک بلوکه می کند .
کیسه زرده از دو شیوه جذب وبه بهره برداری جوجه ها می‌رسد ، در روش نخستین کمی از کیسه زرده ( محتوی کیسه زرده ) بوسیله اندو سیتوز وبطور بدون واسطه از دیواره کیسه زرده به داخل خون جذب می شوند . رویکرد دوم باز جذب زرده بخش اعظم زرده (باقیمانده زرده) از طریق مبنا (ساقه) کیسه زرده وارد روده کوچک می شوند . مصرف غذا پس از خروج جوجه از تخم ضروری و واجب میباشد پژوهش ها نشان داده می‌باشد که مصرف طعام منجر جذب پرسرعت تر کیسه زرده می گردد . مشخص شده با جنبش روده ها در جوجه هایی که تغذیه شده اند انتقال زرده به درون روده سریعتر شده ، عارضه ها ناشی از عدم جذب کیسه زرده نیز به اندازه متعددی کاهش می یابد .
در زمانی که غذا در دسترس جوجه ها نباشد کیسه زرده مستقیما" از روش دیواره کیسه زرده توسط اندوسیتوز جذب و وارد گردش خون می شود این در حالی می‌باشد که با مصرف خوراک بسبب فشار بیشتری که حجم روده ها به کیسه زرده وارد می آورد جذب زرده از راه ساقه کیسه زرده به درون روده باریک با سرعت بیشتری انجام می شود . امروزه معلوم گردیده هست فایده برداری از کیسه زرده در جوجه هایی که تغذیه مناسبی دارا هستند نسبت به جوجه هایی که به هر عاملی از میل کردن مواد غذایی مناسب محروم می مانند سریعتر و بیشتر است، حرکات حلقوی روده که به علت جنبش مواد غذایی در باطن روده بوجود میآید سبب ساز این مهم می باشد .
از سوی دیگر مواد مغذی کیسه زرده به سرعت کاهش یافته و اکثر زمان ها تایم ها کیسه زرده در طول تعدادی روز اولیه کاملا" جذب می شود . هشتاد درصد چربی زرده در نقطه پایان نخستین روز خروج جوجه مصرف می شود . مقدار تری گلیسرید موجود در زرده در هنگام خروج از تخم کمتر از یک گرم بوده و در صورتیکه تری گلیسرید به عنوان منشاء انرژی اول فرض گردیده ، براین اساس یک گرم تری گلیسرید با شرط بازده 95 درصد تنها قدرتمند به تامین 8 تا 9 کیلو کالری انرژی متابولیسمی می باشد اما مقدار نیاز جوجه به انرژی خیلی بخش اعظم از این حد بوده تری گلیسرید موجود در زرده به عنوان فقط منشاء انرژی آن‌گاه از خروج جوجه از تخم کفایت نمی کند . و این قضیه اهمیت تغذیه روزهای ابتدایی جوجه ها را بخش اعظم نمایان می نماید . در اثر جدا مصرف دان در روزهای اول، نه تنها دستگاه گوارش تحریک نمی‌شود بلکه عمل سیستم ایمنی نیز مختل می شود و زیرا جوجه ها هیچگونه کربوهیدراتی اخذ نمی کنند برای جبران نمودن این وضعیت نیازمند جذب انرژی از باقیمانده های زرده می‌شوند (در واقع به مراد تامین انرژی مسئله نیاز جوجه، مواد موجود در زرده دفع نمیشوند و در کیسه زرده باقی میمانند) . این حالت خیر فقط سبب ارتقاء احتمال پیدایش عفونت کیسه زرده می شود بلکه ممکن می باشد موجب کاهش جذب آنتی بادیهای مادری مو جود در زرده می شود .
نتیجه
گیری : اندازه بازجذب کیسه زرده با اندازه نیاز و احتیاجات انرژی جوجه ها ارتباط داشته و البته با اندازه غذا مصرفی آن ها بطوری که اندازه مصرف خوراک و ورود خوراک به روده سبب می شود کیسه زرده از منش خون جذب نشده و از رویه ساقه کیسه زرده که به انتهای روده متصل می باشد جذب تن جوجه شودو این فرمان سبب جذب خوبتر و بخش اعظم کیسه زرده می شود ، زمانی که طعام مصرف نشود زرده مستقیما" از طریق دیواره کیسه زرده توسط اندوسیتوز جذب خون می شود .


برچسب: دستگاه جوجه کشی، ماشین جوجه کشی، خرید دستگاه جوجه کشی، خرید ماشین جوجه کشی،
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۳ دی ۱۳۹۷ساعت: ۰۹:۰۵:۲۳ توسط:علی پور موضوع: نظرات (0)