دستگاه جوجه کشی دستگاه جوجه کشی .

دستگاه جوجه کشی

آنتی بیوتیک ها بعنوان محرک رویش در طیور

 آنتی بیوتیکها ممکن می باشد محیط را برای پرورش میکرو ارگانیسم های مولد غذا مناسب و آماده کنند و کار میکروارگانیسم های مخرب مواد مغذی را متوقف سازند . مطالعات و پژوهش ها زیاد انجام شده با جیره هایی که نبود ویتامین یا اسید آمینه ای آنان در حد مرزی بود، نشان داده است که آنتی بیوتیک های جیره به رفع نبود ماده مغذی کمک می کنند .

دستگاه جوجه کشی


بدین ترتیب ظاهراً آنتی بیوتیک ها که تخریب ماده مغذی را کاهش می دهند، سبب ساز ارتقاء در ایجاد ماده مغذی می گردند یا این که بازده استفاده از ماده مغذی زمینه نیاز را ارتقاء می دهند، اما مشاهده نوع عمل آنتی بیوتیک ها در ارتقا رشد، هنگامی که تمام مواد مغذی جیره کافی باشند، اختلال میباشد .آنتی بیوتیک ها ممکن میباشد پرورش میکروارگانیسم های مولد امونیاک را فراوان یا تولید بقیه مواد زاید ازت دار سمی در روده را متوقف سازند .آنتی بیوتیک ها ممکن میباشد مصرف آب غذا و یا هر دو را ارتقا دهند . درصورتی که چه گزینش این زمینه که ارتقاء مصرف غذا یک اثر نخستین می‌باشد و یا این که بعلت خوبتر بودن موقعیت سلامت حیوان در نتیجه مصرف آنتی بیوتیک می باشند .
قابلیت پذیر نمیباشد .اما اثر آن بر میزان مصرف آب یک اثر ثانویه است، مطالعات برخی از پژوهشگران وجود رابطه ثابتی دربین مصرف آب و غذا را در مرغ نشان می دهد . به این ترتیب زیرا آنتی بیوتیک ها در تغییر تحول میکروب های روده ای موثرند ممکن میباشد از طریق دستگاه گوارش، در مصرف آب اثرگذار باشند . روده های کور مرغ های تغذیه شده با آنتی بیوتیک در مقایسه با به عبارتی جیره ولی سوای به کار گیری از آنتی بیوتیک معمولا دربردارنده میزان زیادتری مدفوع مرطوب هست .آنتی بیوتیک ها قابلیت و امکان دسترسی یا جذب بعضی مواد مغذی را ارتقا می دهند . افزودن آنتی بیوتیک به جیره، جذب مواد مغذی نظیر کلسیم ، فسفر و منگنز را ارتقا می دهد، آنتی بیوتیک باعث نازک شدن غشاء روده و افزایش ضریب جذب مواد غذایی بویژه املاح می گردند . اما گروهی دیگر معتقدند که نازک شدن غشاء اثر منحصر آنتی بیوتیک روی روده نمی‌باشد بلکه به ادله حضور اجرام بیماریزا غشاء روده متورم می گردد .
در صورتیکه با مصرف آنتی بیوتیک ها این اجرام از دربین رفته و در فیض شرایط تورم روده برطرف می شود . قابلیت و امکان داراست که آنتی بیوتیک ها در متابولیسم مواد غذایی باطن روده حیوان ها دخالت نموده و سبب ساز ارتقا متابلولیسم گردند .آنتی بیوتیک ها سبب افزایش حساسیت باکتریها در پیش‌رو فاگوسیت ها خواهند شد . در سود تعداد متعددی از باکتری ها از فی مابین رفته و به این ترتیب ضریب تبدیل غذایی کاهش می یابد .در اکثر اوقات مواقع آنتی بیوتیک ها از بیماریهای میکروبی که در دستگاه گوارش یا این که بطور منظم در سایر نقاط تن موجود می آیند خودداری کرده و یا آنان را بهبود می بخشند . مصرف میزان پاره ای از یک آنتی بیوتیک مثل باسیتراسین، پنی سیلین، تتراسایکلین و یا ترکیبی از آن‌ها معمولاً در در دست گرفتن بیماریهای خفیفی که در یک مرغداری خوب نیز یافت می شوند اثرگذار می‌باشند .
این اثرات عمدتاً محدود به دستگاه گوارش است . برای کنترل برخی از بیماریهای گوارشی نظیر تورم روده میزان بیشتری از آنتی بیوتیک ها موضوع نیاز می‌باشد . برای کنترل چنین بیماریهایی، آنتی بیوتیک های غیر قابل جذب نظیر باسیتراسین همانند آنتی بیوتیک های قابل جذب موثرند .بعضی از پژوهشگران معتقدند محور دارای اهمیت فعالیت آنتی بیوتیک ها، خون و بافت های محرک داخلی است البته در ارتباط با اثرات محرک پرورش آنتی بیوتیک های غیر قابل جذب شواهدی وجود دارااست که نشان می دهد اثرات اثرگذار آنان بر میکروبهای دستگاه گوارش می‌باشد .آنتی بیوتیک ها به طور همیشگی روی باکتریهای مضری که با ایجاد توکسین موجب کاهش رویش می شوند اثر کرده و آن‌ها را از در بین می مارک .آنتی بیوتیک ها با از در میان بردن باکتریها منجر می شوند که باکتریها از دور رقابت بر رمز مصرف پروتئین خارج شوند و در فیض سبب ساز ارتقاء جذب مواد غذایی در روده دام و طیور گردند .
مخاطرات
مصرف بی روش آنتی بیوتیک ها: ۱) عکس العمل های ازدیاد آلرژی گسترده در جمعیت صاحب خانه یار با افزایش آلرژی آنافیلاکسی، بثورات جلدی، تب، اختلالات خونی، هپاتیت، کاستاتیک و احتمالاً بیماریهای بافت همبند .
۲) تغییر‌و تحول در فلور طبیعی تن همپا با بروز بیماری ناشی از عفونت مربوط به رشی بیش از حد میکروارگانیسم های مقاوم به دارو و قارچ ها .
۳) پوشیده و مخفی کردن عفونت شدید بدون ریشه کن کردن آن به تیتر نمونه ممکن می باشد تظاهرات بالینی یک ابسه پنهان و مهار شود در حالی که فرایند عفونت ادامه یافته باشد .
۴) مسمومیت دارویی .
۵) ما‌نده های غیر معمول دارو .
۶) پیدایش مقاومت در زمینه‌ی ارویی در جمعیت های میکروبی که عمدتاً ناشی از حذف میکروارگانیسم های دارای اهمیت به دارو و جایگزینی آن توسط میکروارگانیسم مقاوم به دارو است .
۷) در ادامه به معفی آنتی بیوتیک ویرجینیامایسین بعنوان محرک رویش شیمیایی پرداخته شده است .
ویرجینیامایسین
گونه دارویی: ارتقاء دهنده رویش دام و طیور .
شکل
دارویی: پرمیکس مکانیسم
اثر و فارماکوکنتیک ۱) ویرجینیامایسین به طور منحصر روی باکتریهای گرم مثبت اثر دارااست و همانند بقیه آنتی بیوتیک ها منجر تغییر در فلور میکروبی روده می گردد . این فعالیت با خودداری از سنتز پروتئین در باطن میکروب هایی که با تکثیر آنان جداره روده ضخیم می گردد، انجام می شود، به‌این ترتیب جداره روده به شرایط عادی بازگشته، جذب مواد غذایی خوب تر و بیشتر انجام می گردد و در سود ضریب تبدیل غذایی کاهش می یابد .
۲) ویرجینیامایسین باعث نقصان تولید اسیدلاکتیک، اسیدهای چرب فرار، آمونیاک و آمین ها به وسیله میکروب شده و در سود از اثرات سمی آن‌ها می کاهد .
۳) با کند نمودن حرکات روده ها موجب جذب اکثر پروتئین ،چربی و کربوهیدرات ها می گردد .
۴) ویجینیامایسین از شیوه اتصال به پایین واحد ۲۳۵ ریبوزوم باکتری از سنتز پروتئین به وسیله باکتریها ممانعت بعمل می آورد . ویرجینیامایسین آنتی بیوتیکی می‌باشد که بوسیله استرپتومایسس ویرجینیه تولید می گردد . این دارو عموماً از رویه گوارش جذب نمی شود . بنابراین، تاثیر خود را بر فلور میکروبی دستگاه گوارش بر جای می گذارد .این آنتی بیوتیک دارای اثر باکتریوسیدی (باکتری کش) بوده و دارنده ۲ بخش M و S می باشد که هر کدام به تنهایی دارای اثر باکتریواستاتیکی می باشند و سینرژیسم آنان باعث باکتریویسیدی ویرجینیامایسین می شود و به این ترتیب توان مفید آن هم ۱۰۰ برابر افزایش می یابد .
نسبت قسمت M به بخش S تقریباًٌ ۴ به ۱ بوده که ولی بخش M در حد بسیار در شکمبه نشخوار کنندگان متابولیزه شده اما بخش S در گیر هیچ مدل عمل متابولیکی در شکمبه نمی شود . متابولیت های حاصله از متابولیسم بخش M هم تا حدودی دارنده فعالیت ضد میکروبی میباشند .محصول تجاری حاوی ۷۵ درصد M و ۵ درصد S می باشد .این ترکیب یک پودر بدون شکل می باشد که در حرارت ۱۴۰-۱۳۸ سکو سانتیگراد غیر فعال می شود . این دارو به اندازه قلیل در آب و اسید رقیق محلول می باشد . در محیط های قلیایی نامحلول بوده و سریعاً غیر فعال می شود .
مطالب
دارای ربط :


برچسب: دستگاه جوجه کشی، ماشین جوجه کشی، خرید دستگاه جوجه کشی، خرید ماشین جوجه کشی،
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۱۷ دی ۱۳۹۷ساعت: ۰۹:۳۲:۵۵ توسط:علی پور موضوع: نظرات (0)