دستگاه جوجه كشي دستگاه جوجه كشي .

دستگاه جوجه كشي

ضدعفوني كننده‌‌هاي متداول در صنعت مرغداري

 عموما" ضدعفوني كننده ها را مي بضاعت و توان به هفت تيم داراي اهميت تقسيم بندي كرد كه عبارتند از :

۱- الكلها

۲- هالوژنه

ا ۳-تركيبات چهارتايي آمونياك

۴- فنلها

۵- قطرانهاي زغال سنگ

۶- آلدئيدها

۷- كارداران اكسيدكننده مشخصات هر يك به شرح زير مي باشد .
الكلها ( ايزوپروپيل يا اين كه اتيل الكل )

دستگاه جوجه كشي

۱- فعاليت ميكروب كشي وسيعي دارا هستند ، فاقد خاصيت خورندگي بوده اما دارنده خواص شعله وري مي باشند .
۲- به دليل وجود ويژگي تبخير ، كار پس باقيمانده هايشان محدود مي باشند .
۳- در رخ وجود مواد آلي ، كار محدودي دارا هستند .
۴- عليه باكتريها و اسپور قارچها فعاليت چشمگيري ندارند .
۵- براي ضدعفوني كردن وسايل و ساير الزامات كوچك ، ماده زياد قابل قبولي مي باشند .
۶- جهت استعمال سراسري در هچري ، بسيار گران مي باشند .
۷- براي اين‌كه مؤثر واقع شوند بايد با غلظت ۹۵-۷۰ درصد استفاده شوند .
هالوژنها
( تركيبات يده يا هيپوكلريت ها ) ۱- كار ميكروب كشي وسيعي داشته ولي خواص خورندگي دارا‌هستند .
۲- بر روي هاگها مؤثر نبوده البته بر باكتريها ( در تراز رويشي ) ، قارچها و ويروسها مؤثرند .
۳- درصورت وجود ماده آلي فعاليتشان كاهش مي يابد .
۴- در حضور صابونها ، دترجنتها و نمكهاي آب مشقت بار ، فعاليتشان محدود مي شود .
۵- فاقد خواص تحريك پذيري و خورندگي فلزات بوده و سميت پائيني دارا‌هستند .
۶- فعاليت پس ما‌نده هايشان درصورت آلودگي مجدد ، محدود مي شود .
۷- بهترين ماده ضدعفوني كننده جهت به كارگيري در سطح ها تميز مي باشند .
۸- هزينه كمي دارند .
فنلها
( تركيبات تكي يا اين كه چندين تايي ) ۱- محدوده ميكروب كشي وسيعي دارا هستند ولي هاگ كش نيستند .
۲- سميت و خواص خورندگي كمي دارند .
۳- درصورت وجود مواد آلي دوچندان فعال مي باشند .
۴- بوزدا هستند و عمل پس مانده هايشان مطلوب مي باشد .
۵- هزينه كم تا متوسطي دارند .
قطرانهاي
زغال سنگ ( كروزول و اسيد كرسيليك ) ۱- عمل ميكروب كشي وسيعي دارا هستند اما هاگ كش نيستند .
۲- در غلظتهاي زياد سمي بوده و خاصيت خورندگي دارند .
۳- بوي تند و زننده دارا‌هستند و كار پس باقي‌مانده هايشان خوب هست .
۴- درصورت وجود مواد آلي زياد فعال مي باشند .
۵- به عامل اين كه گازهاي سمي مي باشند براي به كار گيري در جوجه ها يا اين كه تخم مرغهاي نطفه دار مناسب نيستند .
۶- نسبتا" گران مي باشند .
آلدئيدها
( گلوتارالدئيد ) ۱- فعاليت ميكروب كش ، هاگ كش و قارچ كشي وسيعي دارند .
۲- درصورت وجود مواد آلي ، فعاليت خفيف تا متوسطي دارا‌هستند .
۳- كار پس باقي‌مانده هايشان ضعيف مي باشد .
۴- نسبتا" سمي مي باشند .
۵- هزينه مناسبي دارا‌هستند .
عامل ها
اكسيدكننده ( پراكسيدهيدروژن ، پرمنگنات پتاسيم ) ۱- فعاليت ميكروب كشي بزرگ تا متوسطي را دارا هستند ولي هاگ كش نيستند .
۲- درصورت وجود مواد آلي غير فعال مي شوند .
۳- نسبتا" خاصيت خورندگي داشته و سميت محدودي دارا هستند .
۴- فعاليت پس مانده هاي آنان ضعيف و محدود مي باشد .
۵- بعنوان يك استدلال بوزدا و تميز كننده بسيار گرانبها مي باشند .
۶-
هزينه مناسبي دارا هستند عموما"
ضدعفوني كننده ها را مي بضاعت و توان به هفت تيم داراي اهميت تقسيم بندي كرد كه عبارتند از : ۱-
الكلها ۲-
هالوژنها ۳-
تركيبات چهارتايي آمونياك ۴-
فنلها ۵-
قطرانهاي زغال سنگ ۶-
آلدئيدها ۷-
كارداران اكسيدكننده مشخصات هر يك به شرح زير مي باشد .
الكلها
( ايزوپروپيل يا اين كه اتيل الكل ) ۱- فعاليت ميكروب كشي وسيعي دارا هستند ، فاقد خاصيت خورندگي بوده اما دارنده خواص شعله وري مي باشند .
۲- به دليل وجود ويژگي تبخير ، كار پس باقيمانده هايشان محدود مي باشند .
۳- در رخ وجود مواد آلي ، كار محدودي دارا هستند .
۴- عليه باكتريها و اسپور قارچها فعاليت چشمگيري ندارند .
۵- براي ضدعفوني كردن وسايل و ساير الزامات كوچك ، ماده زياد قابل قبولي مي باشند .
۶- جهت استعمال سراسري در هچري ، بسيار گران مي باشند .
۷- براي اين‌كه مؤثر واقع شوند بايد با غلظت ۹۵-۷۰ درصد استفاده شوند .
هالوژنها
( تركيبات يده يا هيپوكلريت ها ) ۱- كار ميكروب كشي وسيعي داشته ولي خواص خورندگي دارا‌هستند .
۲- بر روي هاگها مؤثر نبوده البته بر باكتريها ( در تراز رويشي ) ، قارچها و ويروسها مؤثرند .
۳- درصورت وجود ماده آلي فعاليتشان كاهش مي يابد .
۴- در حضور صابونها ، دترجنتها و نمكهاي آب مشقت بار ، فعاليتشان محدود مي شود .
۵- فاقد خواص تحريك پذيري و خورندگي فلزات بوده و سميت پائيني دارا‌هستند .
۶- فعاليت پس ما‌نده هايشان درصورت آلودگي مجدد ، محدود مي شود .
۷- بهترين ماده ضدعفوني كننده جهت به كارگيري در سطح ها تميز مي باشند .
۸- هزينه كمي دارند .
فنلها
( تركيبات تكي يا اين كه چندين تايي ) ۱- محدوده ميكروب كشي وسيعي دارا هستند ولي هاگ كش نيستند .
۲- سميت و خواص خورندگي كمي دارند .
۳- درصورت وجود مواد آلي دوچندان فعال مي باشند .
۴- بوزدا هستند و عمل پس مانده هايشان مطلوب مي باشد .
۵- هزينه كم تا متوسطي دارند .
قطرانهاي
زغال سنگ ( كروزول و اسيد كرسيليك ) ۱- عمل ميكروب كشي وسيعي دارا هستند اما هاگ كش نيستند .
۲- در غلظتهاي زياد سمي بوده و خاصيت خورندگي دارند .
۳- بوي تند و زننده دارا‌هستند و كار پس باقي‌مانده هايشان خوب هست .
۴- درصورت وجود مواد آلي زياد فعال مي باشند .
۵- به عامل اين كه گازهاي سمي مي باشند براي به كار گيري در جوجه ها يا اين كه تخم مرغهاي نطفه دار مناسب نيستند .
۶- نسبتا" گران مي باشند .
آلدئيدها
( گلوتارالدئيد ) ۱- فعاليت ميكروب كش ، هاگ كش و قارچ كشي وسيعي دارند .
۲- درصورت وجود مواد آلي ، فعاليت خفيف تا متوسطي دارا‌هستند .
۳- كار پس باقي‌مانده هايشان ضعيف مي باشد .
۴- نسبتا" سمي مي باشند .
۵- هزينه مناسبي دارا‌هستند .
عامل ها
اكسيدكننده ( پراكسيدهيدروژن ، پرمنگنات پتاسيم ) ۱- فعاليت ميكروب كشي بزرگ تا متوسطي را دارا هستند ولي هاگ كش نيستند .
۲- درصورت وجود مواد آلي غير فعال مي شوند .
۳- نسبتا" خاصيت خورندگي داشته و سميت محدودي دارا هستند .
۴- فعاليت پس مانده هاي آنان ضعيف و محدود مي باشد .
۵- بعنوان يك استدلال بوزدا و تميز كننده بسيار گرانبها مي باشند .
۶-
هزينه مناسبي دارا هستند


برچسب: دستگاه جوجه كشي، ماشين جوجه كشي، خريد دستگاه جوجه كشي، خريد ماشين جوجه كشي،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۳۰ دى ۱۳۹۷ساعت: ۱۰:۱۳:۵۶ توسط:علي پور موضوع: نظرات (0)

به كار گيري از اسيدهاي آلي جهت در اختيار گرفتن سالمونلا در طيور

 به كار گيري از اسيدهاي آلي جهت در اختيار گرفتن سالمونلا در طيورتابستان گرم ۱۹۹۵ بريتانيا هشداري بود كه علي رغم پيشرفتهاي ساليان اخير، صنعت طيور مي بايستي نزاع بيشتري با "سالمونلا" انجام دهد . موج گرما ارتقاء قابل ملاحظه اي در مورد ها عفونت غذايي سالمونالايي به‌وجود آورد آناليز هاي انجام گرديده در دانش كده "ايست انگليا" نشان اعطا كرد كه وقوع عفونت انساني در اثر مصرف محصول هاي طيور يك ماه پس از نقطع ي عطف گرما دارنده بيشترين مقدار بوده ميباشد . نتيجه حاصل اين بود كه منشاء عفونت خير در فروشگاهها و منازل بلكه در مزارع رشد طيور بوده ميباشد .

دستگاه جوجه كشي
واحد هاي رشد طيور از طرز ۲۰ شيوه متعدد در معرض تهديد سالمونلاها بوده و عاري نمودن كامل اين واحدها عملاً غير ممكن مي‌باشد . پس از ايجاد عفونت اين باكتريها به سرعت نشر مي يابند و ناچيز نمودن مقدار عفونت نياز به رعايت معيارهاي حفاظتي در تمام فرايند عفونت دارااست .
طعام طيور اكثر وقت ها به تيتر يك عدد از منابع اصلي سالمونلا محسوب مي گردد . نتايج آزمايشات وزارت كشاورزي انگلستان در سال ۱۹۹۵ معلوم نمود كه ۸/۲% از پودر گوشت طيور و خوك ۶% از اكستروژن طيور و ۷۴% از كنسانتره پروتئيني قضيه مصرف به سالمونلا كثيف بوده اند . در حدود ۸% از مثال هاي وارد شده و نيز كمتر از ۲% از منابع دارنده آلودگي بوده اند، استفاده ازحرارت اكثر زمان ها به تيتر يك راه و روش مرسوم جهت مبارزه با سالمونلا مطرح بوده چون حرارتهاي بالا مي تواند باعث آلودگي سالمونلا گردد . در هر چهره خوراكي كه حرارت داده مي شود در برابر آلودگي دوباره طي فرايند بعدي جابجايي و انبارداري زخم پذير هست .
نشان داده شده ميباشد كه استعمال از اسيدهاي آلي مناسب يك رويه مؤثر در دست گرفتن سالمونلا ميباشد .
اثر ضد ميكروبي اسيد موجب از در ميان رفتن آلودگي موجود در خوراك به محض تماس شده همچنين بعنوان يك اثر طولاني تر، عمل باقي باقيمانده اين اسيدها مانع آلودگي هاي ثانويه مي شود .
كاربرد
اسيد فرميك تحقيقات بعمل آمده در بسياري از كشورها ثابت كرده مي باشد كه استعمال از اسيد فرميك در مواد خام يا اين كه غذا موجب حفاظت كافي مي شود . نشان داده شده ميباشد كه تلاش اسيد فرميك هنگام مخلوط نمودن با اسيد پروپپونيك افزايش مي يابد . ماده اخير موجب اثر ضد قارچ مي شود . تركيب مؤثري بنام بيو - اد تحت امتياز شركت شيميايي Bp موضوع آزمايش قرار گرفته مي باشد . اين تركيب شامل فرم بدون نقص اسيد بوده كه از غشاء سلولي "سالمونلا" عبور مي كند . در درون سلول اسيد تجزيه گرديده و با ايجاد يون H+ موجب كاهش ph سلول مي شود و در اينحالت سلول بدون چاره است با صرف انرژي تلاش در تنظيم hpداخلي بنمايد . همينطور آنيونهاي به‌وجود آمده موجب ايراد در سنتز DNA و در نتيجه ذيل تأثير قرار به دست آوردن توليد پروتئين سلولي مي شود . بدين ترتيب باكتري سالمونلا پايين فشار قابل ملاحضه اي قرار گرفته و ديگر توانمند به تكثير نمي باشد . ادغام اثر اسيدهاي آلي با مقدار اندك آب مو جود در خوراك ممانعت از پرورش ميكرو ارگانيسم را تضمين نموده و در نتيجه باكتري توانمند به كثيف نموده پرنده نمي شود . آخر و عاقبت سالمونلا در محيط نامناسب چينه دان پرنده و پايين اثر اسيد، آب و دماي تن صاحب خانه نابود مي شود .
تأثير
بازه زماني و گنجايش بافري مقدار استعمال از اسيدهاي آلي در مواد خام خوراك مي تواند فراوان مختلف باشد . اثر اين اسيدها به وسيله گنجايش بافري خوراك به اندازه زيادي پايين تأثير قرار مي گيرد . رفع آلودگي سريع از خوراك با مرجع پروتئين حيواني به مقدار بيشتري اسيد نسبت به منابع گياهي احتياج داراست . اندازه كاربرد اسيد همچنين بستگي به زمان قضيه استعمال دارد . برخي بررسي ها نشان داده است كه رفع آلودگي پودر ماهي در طي ۲۴ ساعت احتياج به كاربرد ۳% ماده اول داراست در صورتيكه فقط با اندازه ۷۵/۰% در طي ۲۸ روز مي توان كار فوق را به انجام رساند . به كارگيري از مقطع حمل و نقل و انبارداري مي تواند سودمند بوده و موجب اقتصادي شدن كافي اين مراحل شود .
كاربرد تجارتي اسيد فرميك و پروپيونيك در مخلوط غذا بطور معمول در محله مخلوط كردن انجام مي شود . اندازه كاربرد پيشنهاد شده براي اينچنين خوراكهايي كمتر از اقلام نخستين مي باشد . مقدار به كارگيري اسيد به نسبت ۶۸/۰% وزني در خوراك موجب اثر باكتريو استاتيك بيشتري مي شود . اين اسيد پس از مصرف خوراك و جذب آب در دماي چينه دان پرنده اثر ضد باكتريايي خود را بروز مي دهد . آزمايشات تحقيقي نشان داده مي‌باشد كه مقدار ۶/۰% بطور بدون نقص از عفونت جوجه ها در برابر اغلب سرو تيپ هاي سالمونلا كه بطور معمول يافت مي شوند و به تعداد ۵۰ عدد در هر گرم طعام جلوگيري كرده است .
در برابر اثرات ضد باكتريايي مناسي اسيد فرميك، غلظت هاي قليل اسيد پروپيونيك موجب اثر ضد قارچي مؤثر شده و سبب ساز ارتقاء زمان ذخيره مواد ناپخته و خوراكهاي ساخته گرديده مي شود . در اين موارد هيچ دسته ماده ضد قارچي ديگري احتياج نميباشد . اسيد آلي احتياج به گذراندن زمان ضروري جهت دفع از تن نداشته به كارگيري از اين مواد بر همت پرنده هيچ اثر سوئي باقي نمي گذارد .
گسترش
آلودگي در آزمايشات انجام شده در مقياس تجارتي، اسيد فرميك و پروپيونيك به جيره گله هاي مامان در گير به "سالمونلا " منتقل گرديده از غذا اضافه گرديد . اثر اين منش در بين جوجه هاي تفريخ گرديده "سريع و برجسته" بوده است . شيوع آلودگي هچري از ۳/۱۵% به ۲/۱% كاهش يافت . همچنين برنامه كودكان هاي جوجه، طعام و بستر مرغ هاي مادر نيز بطور قابل مراعات اي كمتر آلوده و كثيف بوده اند .
نتايج حاصله در ميان طيور گوشتي دوچندان متغير بوده است، ولي پژوهشگران فيض گيري كرده اند كه به كارگيري از اسيدهاي آلي داراي مزاياي قابل توجهي در بهداشت همگاني بوده مي‌باشد . به كار گيري از اسيد در عين ممانعت از انتقال عمودي تعداد متعددي از انواع سالمونلاها در گله هاي مادر مبتلا، اثر قابل ملاحظه اي در محدود نمودن انتقال جانبي داشته هست .
تجربيات اخير در مؤسسه بهداشت دام (در انگلستان) براي اولين توشه نشان داده مي‌باشد كه به كارگيري از اسيد فرميك و پروپيونيك در طعام مي تواند بطور مؤثري سبب كاهش انتقال جانبي سالمونلا با توانايي بيماريزاي بالا شود .
گروهايي از جوجه ها با سن يك هفته در تماس با مواد مشابه قرار گرفتند كه قبلاً با سلامونلا گاليناروم (۵) (عامل تيفوئيد طيور) آلوده و كثيف گرديده بودند . درصد واگيري و مرگ و مير در پرندگاني كه غذا فارغ از اسيد دريافت كرده بودند برابر ۶/۷۵% در مقياس ۳/۳۳% موارد ذيل تجزيه بوده هست .
محققان توصيه مي كنند كه اينچنين حفاظتي در برابر ساير سالمونلاهاي بيماريزاي طيور از قبيل سالمونلاپلوروم (۶) . سالمونلا اينتريتيديس (۷) و سالمونلا آريزونا (۸) ممكن بوده و بايستي در جهت كاهش انتقال عمودي اين اجرام پاتوژن مورد به كارگيري قرار گيرد .
در كشورهايي كه وقوع تيفوئيد طيور در حال افزايش است به كارگيري از اسيد فرميك و پروپيونيك مي تواند راه در اختيار گرفتن مؤثري باشد . در اين كشورها مرتبه حرارت بالا سبب محدوديت اثر اعمال بهداشتي گرديده و طيوران وحشي هم ممكن مي‌باشد بعنوان يكي از منابع حياتي عفونت عمل كنند .
مداومت
در به كار گيري از اسيد پرندگاني كه با به كار گيري از خوراك حاوي اسيد عاري از الودگي باقي باقيمانده اند . وقتي كه جيره فارغ از اسيد دريافت نمودند مبتلا عفونت سالمونلايي شده اند . همينطور اين پرندگان در برابر بخش اعظمي ديگر منابع عفونت زا كه ممكن مي‌باشد در معرض آن قرار گيرند كليدي خواهد بود . به كار گيري از اسيد آلي در طعام طيور يك پديده داراي اهميت جهت بهداشت و پرورش مطلوب ميباشد . بررسي هاي متفاوت بدون در نظر دريافت كردن اهداف اول آنها، سفارش اكيد بر اين داشته اند كه جهت در اختيار گرفتن سالمونلا مي مي بايست اسيد هاي آلي در طي مراحل گوناگون ايجاد زمينه مصرف قرار مي گيرد .


برچسب: دستگاه جوجه كشي، ماشين جوجه كشي، خريد دستگاه جوجه كشي، خريد ماشين جوجه كشي،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۹ دى ۱۳۹۷ساعت: ۰۳:۰۵:۴۶ توسط:علي پور موضوع: نظرات (0)

كاهش ضايعات جوجه كشي درآب و هواي گرم


مديريت كارخانه جوجه كشي به عامل حساسيت تخم مرغ ، جنين ، انكوباسيون ، چك بر محيط و امكانات كارخانه جوجه كشي عمل فراوان داراي اهميت محسوب مي شود با وجودي كه تلاش كارخانه هاي جوجه كشي در مناطق متعدد از محلي به محل ديگر فرق مينمايد اما در كشورهاي در هم اكنون بسط اي كه در بخشها آب و هواي گرم واقع شده اند به طور مكرر با ضايعات سنگين وزن غير قابل توقع و غير طبيعي مواجه مي شويم .

دستگاه جوجه كشي


در بسياري از مورد ها ميانگين ضايعات جوجه كشي به علت مرگ و مير جنين در ارتفاع پروسه مختلف انكوباسيون از 10 درصد تجاوز مي كند درحالي كه در اروپا و آمريكا متوسط آن معمولا 5 تا 6 درصد يا اين كه كمتر است 15-10 درصد ديگر از تلفات جنيني نيز به عدم باروري مربوط مي باشد و تقريبا 2-1 درصد تخم مرغ هاي قابل جوجه كشي به خصوص در طي فصل تابستان به تيتر تخم مرغ انفجاري از دست مي پروسه درنتيجه 25-20 درصد مجموع تخم مرغهاي چيده شده در دستگاه به جوجه تبديل نمي شوند . با ادامه افزايش ارزش خوراك دام و ساير هزينه ها ، اكثري از جوجه كشيهاي كوچك كه درامد متعددي ندارند سرنوشت تعطيل مي شوند نتايج جوجه كشي نيز غالبا در زمستان با تابستان متفاوت ميباشد متوسط هچ تخم مرغهاي چيده شده در يك عصر داوزده ماهه به طور ميانگين 75-70 درصد خواهد بود در حالي كه اندازه هچ تخم مرغهاي ساخت شده در ارتفاع معاش يك مرغ در ميان 65-60 درصد تغيير مي كند با دقت به پژوهش ها مستمر روستا سال قبل بر روي گله هاي مامان گوشتي ، درصد هچ تخم مرغهاي جوجه كشي 6-5 درصد ارتقاء يافته است كه اين ترقي به منجر بهبود رئيس و بكارگيري تكنيكهاي نظير در اختيار گرفتن فروغ و روشنايي و تغذيه غيروابسته مرغ و خروس بدست آمده ميباشد كه سبب غلبه بر مشكلاتي مانند ارتقا وزن ، بلوغ زودرس و خروسهاي فاقد تلاش گرديده مي باشد .
متاسفانه در كشورهاي در حالا گسترش مسائلي نظير غيرمناسب بودن پوسته تخم مرغ ، باروري ضعيف ، ساخت تخم مرغهاي كوچك ، بلوغ زود رس و مشكلات پا در خروسها به دليل ارتقاء وزن ، منافع جوجه كشيها را به خطر مي اندازند علي رغم اين دستور كه تغذيه جدا خروسها با جيره اختصاصي سبب افزايش توليد 6-5 جوجه به ازاين‌حد هرمرغ مي شود اما اين موضوع هنوز در اكثري از كشورها اجرا نمي شود در اختيار گرفتن فروغ نيز هنوز به عنوان يك مشكل مطرح مي‌باشد زيرا در سالنهاي باز در فصل تابستان در مقابل اشعه خورشيد ، تنها پرده ها قرار دارا‌هستند كه براي جلوگيري از نفوذ فروغ كافي نيستند گزارش مي شود كه عدم باروري به سب تنبلي خروسها در طي تابستان و يا خلل ها پا ناشي از افزايش بيش از حد وزن بدن خروسها ، علت 50-40 درصد ضايعات جوجه كشي به ازاين‌مقدار كل تخم مرغهاي چيده شده مي باشد مشكل‌ها پا در خروسها به باعث تنوسينوويت ، تورم مفصل استافيلوكوكي ، آبسه كف پا و ساير جراحات ، عدم باروري را تشديد مي كند با داروهاي سولفاميدي عارضه ها كلي براي تحت بودن جوجه درآوري مي باشند در يك جوجه كشي چيره ، ميانگين كل تلفات جنيني در طي 8-7 روز نخستين زندگي جنيني نبايد از 5-4 درصد تخم مرغهاي چيده گرديده تجاوز نمايد .ارزيابي
منظم تخم مرغهايي كه هچ نشده اند به ماكمك مي‌كند كه ديابيم اين مرگ و مير در چه سني و به چه برهان فيس گرفته ميباشد مرگ و مير جنيني ممكن مي باشد مسول عدم هچ 50% تخم مرغها و به همين مقدار ضايعات ناشي از عدم باروري باشد ازآن جايي كه جنين در طي دوران معاش خويش در معرض وضعيت نامساعد متعدد قرار مي گيرد مي تواند در پروسه نخستين رشد تحت تاثير برخي از عامل ها از بين برود رويش اوليه جنين دربدن مرغ اتفاق مي افتد در سود زير تاثير تندرست و مرتبه حرارت بدن مرغ قرار مي‌گيرد چون بلاستوديسك / بلا ستودرم قبلي از گذاشتن تخم تشكيل شده است آزمايش يك‌سري از تخم مرغ هاي جديد قبلي از انكوباسيون مي تواند به مشخص و معلوم كردن موقعيت ظريف بلاستوديسك تخم مرغ نطفه دار از نظر ظواهر و اندازه به مراد تشخيص باروري و ميزان هچ مورد توقع كمك نمايد . مرگ ومير اول جنين ممكن هست طي روند اول انكوباسيون فيس دهد كه نسبتاً 60-50 درص كل ضايعات را مشتمل بر مي شود سرماي فصل‌زمستان جايگاه حرارت غير مناسب اتاق نگهداري و گرماي بيش از حد فصل‌تابستان در طي حمل و نقل تخم مرغها ، اغلب سبب ساز اين مرگ ومير ها مي شود دود دادن خطا ، اثرات سو تغذيه ف بيماريها ، كرچي ، توده آوري به طور همزمان تخم مرغهاي قابل جوجه كشي و تخم مرغهاي آلوده و كثيف روي بستر عارضه ها ديگري براي مرگ و مير اول جنيني مي باشند لانه هاي آلوده و كثيف و موقعيت بد بستر آشيانه ها اغلب سبب ساز به الودگي ميكروبي بيش از حد تخم مرغهاي قابل جوجه كشي و در نتيجه افزايش مرگ و مير اول جنيني و يا جوجه هاي هچ نشده مي شوند مشكلات مكانيكي نظير چرخش خطا درستر ، ترك خوردگي پوسته ها را افزايش مي دهد و باعث دهيدراتاسيون جنين زنده داخل تخم مرغ ميگردد ضمن اين كه درجه حرارت بيش از حد و رطوبت تحت هم چنين تاثيري دارند .
در جوجه كشيهاي دارنده سترهاي يك سري سني كه درآنها تخم مرغها هر هفته يا اين كه هر دوهفته يك توشه در دستگاه چيده مي شوند و دود دادن تخم مرغها اكثر وقت ها گذشته از چيدن تخم مرغها انجام مي پذيرد چنانچه تخم مرغها بيش از حد در معرض فرمالدئيد قرار گيرند منجر به مرگ ومير زود رس جنيني هم در تخم مرغهاي تازه و هم در تخم مرغهايي مي شود كه تا قبل از اين چيده گرديده اند در چنين شرايطي جنينهاي غير ارگانيك به رخ توليد جراحاتي در منطقه سرجنين ها مشاهده مي شوند دركشورهاي در هم اكنون گسترش ، فرمالدئيد هنوز به خواسته دود دادن استعمال وسيعي داراست زيرا مواد منزه كننده و ضد عفوني كننده كلره درغلظتهاي بالا سرطانزا ميباشند في مابين باروري مرگ ومير اوليه جنيني تخم مرغها ارتباط وجود دارد باروري پايين تخم مرغها همواره با تلفات جنيني عمده همپا مي باشد و باروري بالاي تخم مرغها سبب به جوجه دراوري عمده به دليل مرگ و مير جنيني كمتر مي شود . چنين مسائلي معمولا بعد از آن از پيك ساخت پيك نطفه داري و پيك جوجه درآوري گله مشاهده مي گردد در برخي مورد ها هنگامي گله درارتباط با خروسهاي تنبل و پير ايراد داشته باشد در چهره دسترسي به خروسهاي برنا آن‌ها را جايگزين خروسهاي پير و فاقد سعي مي نمايند درمورد هر دسته افزايش مرگ ومير نخستين جنيني نبايد افلاتوكسينها و داروهايي را كه در دان مصرف مي شوند ناديده گرفت مرگ و ميرهاي جنيني بعد از هفته اول انكوباسيون درمناطق با اب و هواي گرم اكثر وقت ها از 3/1 درصد تجاوز مي نمايد در حالي كه در اروپا و ايالات متحده اين ميزان 1-5/0 درصد گزارش گرديده مي‌باشد 13 درصد كل تلفات جنيني مربوط به اين عصر مي باشد و معمولا به وسيله عواملي ساخت مي شود كه درارتباط با افزايش آلودگي ميكروبي تخم مرغها و انكوباتورها ميباشند و به ادله ضدعفوني غير درست آن‌ها و كيفيت بد آب موضوع استعمال در جوجه كشي پيدايش مي كند اين جور آبها غالبا حاوي تراكم بالايي از ميكروبهاي آن دوست مي باشند .
كارداران تغذيه اي و ژنتيكي نيز در بعضا موردها نقش دارند اما معمولا باور بر اين هست كه نامطلوب بودن جايگاه حرارت ، هندلينگ و چرخش تخم مرغ ها در انكوباتور اهميت ويژه اي در ارتقا مرگ و مير دراين سطح از انكوباسيون دارند در نقطه نهايي اين دوره سر جنين به طرف انتهاي پهن تخم مرغ مي چرخد ازان جايي كه جنين براي تامين اكسيژن زمينه نياز خويش ، به جريان هوا در ستر وهچر احتياج مبرم دارااست و از طرفي ارتقاء دي اكسيد كربن و ديگر گازهاي سمي سبب ساز به مسموميت مي شوند به اين ترتيب در مورد ها چك مرگ و مير اواسط دوره جنيني يا اين كه حتي هفته پايان انكوباسيون تهويه نامطلوب ستر و هچر نبايد ناديده گرفته شوند غالبا فرسودگي تسمه ها و مبلغي هاي هواكشها جريان بي نقص هوا را در ستر محدود مينمايد مسدود شدن سيستم اساسي خروجي هواي هچري با كرك پرها و ديگر ضايعات نيز مي تواند باعث مشكل درتبادل گازها گردد براي حل اين مشكل ها مقدار گيري اندازه دي اكسيد كربن درهواي ستر و سرعت هواكشها موثر خواهد بود دركشورهاي در درحال حاضر توسعه و گسترش كه اكثر زمان ها گله ها آلوده و كثيف به مايكوپلاسماگالي سپتيكم مي‌باشند مايكوپلاسماها خسارات زيادي را به صنعت طيور وارد مي كند ضايعات حاصل در جنينها و جوجه ها را مي توانايي به آساني در كالبد كشايي جنين و با با كمك تكنيكهاي ازمايشگاهي تشخيص اعطا كرد .
بيشترين مورد ها تخم مرغهايي كه هچ نشده اند عبارتند از تخم مرغهاي نوك زده اي كه جنين قادر به خروج از انها نميباشد مرگ در پوسته ، تخم مرغهايي كه ميزان آلبومن باقي باقي‌مانده آن‌ها بسيار هست نابجايي و بد قرار به چنگ آوردن جنين ، جوجه هاي بدشكل ، جوجه هاي ضعيف و لاغر يا جوجه هاي نرم و وازده هاي بارز . بقيه حالات غير ارگانيك شامل نوك طوطي ، نوك متقاطع ، كوري ، سرلرزان ، جوجه هاي با پاهاي باز ، پنجه هاي پيچيده ومشكلات ناف مي باشند علت دقيق چنين ضايعاتي را فقط به وسيله آزمايشهاي زمان اي سيستماتيك بر روي تخم مرغ هاي قابل جوجه كشي در طي انكوباسيون و همينطور چك ضايعات جوجه كشي و توجه به مشكل ها تغذيه اي و تن درستي گله مي توانايي تعيين نمود با در لحاظ گرفتن چنين روبه پايين در مقدار امكان جوجه درآوري ، در جوجه كشي ها و گله هاي مادري كه 30 تا 33 درصد تخم مرغ هاي آنان گذشته از تبديل به جوجه سكو يك از دست مي پروسه نياز مبرم و واضحي به بهبود استانداردهاي رئيس احساس مي شود 10 درصد تخم مرغهاي ساخت گرديده در مزارع مرغ مامان ، غير قابل جوجه كشي مي‌باشند كه اين تخم مرغها اكثر وقت ها به علت ضعيف بودن پوسته ، پوسته هاي داراي خلل و فرج ، پوسته هاي بدشكل ، كوچك بودن و ديگر موارد غير طبيعي حذف مي شوند اين موارد در طي فصل تابستان و يا اين كه در هنگام پيدايش بيماريهايي نظير نيوكاسل ، برونشيت عفوني ، كريزا ، بيماري مزمن تنفسي و رئو ويروس ها ارتقاء مي يابند . از لحاظ راندمان كلي محصولات يك مرغ در طول زندگي ، در بخش ها آب و هوايي گرم ، 10 درصد ديگر ضايعات تخم مرغ هاي قابل جوجه كشي به علت ايراد فاقد نطفه بودن حقيقي وواقعي مي‌باشد كه حائز اهميت مي باشد . ارتباط دادن تمام معضلات به شرايط محيطي اشتباده هست و به خواسته بهبود بازدهي بايستي تجزيه و نظارت مرتبي از نتياج صورت پذيرد براي ارتقاء استانداردهاي مديريت مزارع مامان و جوجه كشي ها جهت بهبود نتيايج جوجه كشي در آب و هواي گرم فعاليت وسيعي مي بضاعت و توان انجام داد ولي سعي يكسري از جوجه كشي ها نيز مطابق پتانسيل زنتيكي نژادي است كه برروي آن كار مي نمايند اما تعداد آنان نادر مي باشد .


برچسب: دستگاه جوجه كشي، ماشين جوجه كشي، خريد دستگاه جوجه كشي، خريد ماشين جوجه كشي،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۶ دى ۱۳۹۷ساعت: ۰۸:۴۸:۲۷ توسط:علي پور موضوع: نظرات (0)

بيماري خفته صنعت طيور

امروزه در رويش طيور به راه و روش صنعتي ، انگلهاي اكثري واجد اهميت مي باشند . از في مابين گروههاي انگلي ، بعضي هم اهميت بيشتري دارند . Cryptosporidiosis از اشكال بيماريهاي انگلي اصلي در طيور صنعتي هست كه براي اول توشه به وسيله E .Tyzzer در سال 1907 تعريف گرديد ( 1 ) . وي انگل فوق را در غدد معدوي نوعي موش شناسايي نمود .
پايين قوانيني كه سي درصد از گوشت مصرفي جهان توسط طيور تامين مي‌گردد ، انگل فوق ، مشكلي بزرگ در سيستمهاي تجاري تعالي و يا رشد خانگي محسوب مي گردد . از سوي ديگر ، مداخله اين انگل با بيماريهايي چون CIA هم از اهميت ويژه ايي برخوردار ميباشد ( 2 )

دستگاه جوجه كشي
اين درحاليست كه Cryptosporidiosis در طيور ، معمول بوده البته كمتر كسي اهميت آن را مي‌داند . شيوع انگل فوق در پولتهاي بوقلمون بصورت تنفسي ، شناخته شده و واجد اهميت مي‌باشد ( 3 ) .
از سوي ديگر ، بيماري فوق به آدم هم منتقل گرديده و مي تواند سبب ساز منجر بروز ضايعاتي زيرا اسهال آبكي ، درد شكم ، كاهش وزن و اشتها و احتمالا تب و تهوع نيز شود ( 4 ) . نشانه هاي اين بيماري در پرنده ها دربرگيرنده سرفه ، تورم سينوسها ، اسهال ، عقب ماندگي از برنامه رويش گله و Snick مي‌باشد ( 5 ) .
علارغم مسائل ذكر شده ، هيچ معالجه منحصر براي اين بيماري بنظر مي‌رسد وجود نداشته باشد . اين در حاليست كه Cryptosporidiosis در برابر كارداران ضدكوكسيديايي آزمايش شده ، كليدي نمي‌باشد ( 6 ) .
تاريخچه
: Cryptosporidium را اوليه بار E .Tyzzer در سال 1907 ميلادي توصيف نمود ( 1 ) . او انگل فوق را در غدد معدوي نوعي موش آزمايشگاهي شناسايي نمود . وي براي اول توشه در سال 1910 ميلادي در برگه 504 مطلب خويش به چك تفاوتهاي در ميان مال Cryptosporidium و اووسيتهاي كوكسيديا پرداخت و اين نكته را ابلاغ نمود كه زيرساختمان اين دو با هم تفاوت دارند . وي اووسيتهاي كوكسيديا را واجد اسپروزوئيد ميدانست درصورتيكه در ارگانيسم نو (Cryptosporidium ) ، اسپروزوئيدي وجود نداشت ( 7 ) . در سال 1907 ميلادي ، جور C .muris Tyzzer غدد معدوي نوعي موش آزمايشگاهي و يكسري مدل از پستانداران ديگر را درگير نمود .
در سال 1912 ميلادي ، گونه C .Parvum Tyzzer روده كوچك تعداد بسيار زيادي از پستانداران را سرگرم نمود . دسته يادشده ، از جور Zoonotic بوده و مسئول نيمي از بروز بيماري فوق در انسان ميباشد ( 8 ) .
Tyzzer در سال 1907 ، اجسامي قمقمه ايي ، كروي يا اين كه بيضي شكل را شناسايي نمود . وي هر اووسيت را واجد 10 ميكرون طول ميدانست . همينطور ، Tyzzer در آن تاريخ ، ساختمان داخلي انگل فوق را شرح نداد . Tyzzer ، اين انگل را به Cryptosporidium muris ناميد و شايد در خانواده Asporocyttidae طبقه بندي نمود ( 1 ) .
بنظر ميرسيد كه آلودگي بشر به انگل فوق محدود باشد ( 8 ) . تا سال 1976 ميلادي ، هيچ مسئله انساني شناسايي نشده بود تا زمانيكه Nime و همكاران Cryptosporidiosis را در يك دختربچه سه ساله تعريف نمودند . دختربچه فوق ، با اخذ غذا از نحوه دهان ، استفراغ ميكرد و از سوي ديگر به اسهال آبكي در گير شده بود . Nime و همياران در آن مورخ به معاينه زمينه فوق با به كار گيري از اشعه X پرداختند . بدين ترتيب ، محوطه شكمي مريض محاسبه شويد و اندازه بالايي از گاز در Colon و مواد مايع در روده هاي بلندمرتبه و كوچك مشاهده شويد ( 9 ) .
بررسي نمونه ها با ميكروسكوپ نوري به شناسايي انگلهايي كروي و ارگانيسمهايي تخم مرغي صورت در ناحيه Cryptolumen ختم شد . اين ارگانيسمها به مرحله راسي سلولهاي اپيتليال متصل بودند . مورد فوق ، ممكن بود بدليل آلودگي با آب ( مصرف سگ ، گربه ، گوساله از آب شرب ) به وجود آمده باشد البته در آن تاريخ ، راه انتقال بيماري به اين دختر سه ساله مشخص و معلوم نشد ( 9 ) .
از سال 1976 ميلادي ، يك سري شيوع در ايالات متحده مشاهده شده است . ولي شيوع سال 1993 در ناحيه Milwaukee از مطرح ترين اپيدميهاي اين بيماري به شمار مي رود ( 7 ) .
وقوع
و شيوع بيماري : Cryptosporidiosis نوعي بيماري انگلي است كه وقوع آن در مرغ ، بوقلمون ، بلدرچين ، قرقاول ، قرقاول صحرايي ، فنچ و خانواده طوطي سانان و پرستوها گزارش گرديده مي‌باشد ( 7 ) . اين در حاليست كه وقوع اين بيماري در 30 مدل متعدد پرنده ها گزارش گرديده ميباشد ( 10 ) . گزارشهايي نيز مبني بر آلودگي شترمرغهاي برزيلي به اين انگل ، منتشر گرديده است .
تا اين مورخ ، نوع هاي بيماريزاي طيوران را C .baileyi ، C .galli ، C .meleagridis تشكيل عر . ولي به منظور شناسايي مدل هاي بيماري زا در شترمرغ ، تحقيقي چهره پذيرفت . بر شالوده نتايج تحقيق رخ گرفته ، معلوم گرديد كه اووسيتهاي جداشده از شترمرغ برزيلي بزرگتر و بخش اعظم از Cryptosporidium هاي گزارش گرديده گذشته در شترمرغها ميباشد ( 10 ) .
با اعتنا به نتايج فوق ، ميتوان اين فيض گيري را نمود كه دو دسته Cryptosporidium سبب آلودگي و بيماري در شترمرغها مي‌گردد . يكي با خصوصيات ملكولي ، بيولوژيك و مورفولوژيك مرتبط به C .baileyi و ديگري با ويژگي ها مشابه به C .meleagridis ( 10 ) .
اما بايستي اين نكته را بخاطر داشت كه بيماري ناشي از اين انگل در بلدرچين و بوقلمون مهلك تر و جديتر از وقوع آن در مرغها مي‌باشد ( 7 ) .
بطور كلي اعضاي جان دار در Cryptosporidium را ميتوان در گستره بالايي از مهره داران يافت و محدود به پرنده ها نمي باشد ( 8 ) . در اصل انگل فوق ، حساسيت يه خرده به نوع ميزبان داشته و مي تواند ساير حيوان‌ها ، انسانها ، خزندگان ، پستانداران ، دوزيستان و حتي ماهي ها را نيز سرگرم نمايد ( 7 ) .
دقت داشته باشيد كه مقادير بالايي از اووسيتهاي توليدي بوسيله Cryptosporidium را ميتوان در محفظه يافت . به تازگي در يكصد و يكمين نشست ساليانه جامعه ميكروبشناسي آمريكا كه در اورلاندو برگزار گرديد ، محاسبه جالبي صورت به عهده گرفت ( 11 ) .
در اين محاسبه ، اندازه اووسيتهاي توليدي به وسيله گوساله ها در يك دوره يكساله مسئله محاسبه قرار گرفت . نتايج حساب و كتاب فوق ، واقعا حيرت آور بود . با دقت به معدل دفع 69 گرم اووسيت به ازاي هر گرم مدفوع و تعداد 103 ميليون گوساله مو جود در آمريكا ( آمار USDA ) ، حساب و كتاب فوق چهره عهده دار شد . اين نكته را بخاطر داشته باشيد كه گاوهاي هولشتاين تعالي ، روزمره در حدود 55 كيلوگرم مدفوع ساخت مي‌نمايند ( آمار USDA ) ( 11 ) .
نتايج اين محاسبه ، بيان نمود كه فقط گاوها ، نزديك به 65 كوآرديبيليون اووسيت را بصورت ساليانه در ايالات متحده توليد ميكنند . براي درك رقم فوق ، كافي مي باشد عدد 65 را با يك تناوب 15 رقمي از صفر به دنبال آن درنظر بگيريد . از سوي ديگر اين محاسبه صرفا براي گاوها رخ پذيرفته ميباشد و در گربه ها ، سگها ، طيور ، اسبها و . . . نيز قابل محاسبه خواهد بود ( 11 ) .
سبب ساز
شناسي : طبقه
بندي عامل بيماري : انگل خاطره شده در Apicomplexa Phylum قرار مي گيرد . اين زمينه ، توسط Levin در سال 1970 ميلادي شرح داده شد . او همچنين در سال 1988 ميلادي ، كلاس Conoidasida را براي انگل فوق سفارش نمود . در سال 1979 ميلادي ، Leukant ، زير كلاس Conoidasido را براي انگل فوق سفارش نمود .آن‌گاه Larger و Dobosque در سال 1910 ،Cryptosporidium را در Eucoccidiorida Order قرار دادند ( 12 ) .
SubOrder اين انگل نيز در سال 1911 و توسط Leger شناسايي گرديد . بر شالوده پيشنهادات وي ، اين انگل را در Eimeriorina قرار دادند . وي همچنين در سال 1911 ميلادي ، خانواده Cryptosporidiae را براي طبقه بندي اين انگل در لحاظ گرفت . در غايت ، مال Cryptosporidium به وسيله Tyzzer در سال 1907 ميلادي طبقه بندي شد ( 12 ) .
اين درحاليست كه هنوز نيز اختلافاتي مبني بر طبقه بندي عامل اين بيماري وجود دارد . البته بنظر مي رسد كه با تحقيقات ملكولي اخير ، اختلافات فوق رفع گردد ( 8 ) .
محل استقرار اين انگل در پرنده ها ، سلولهاي اپيتليال دستگاه گوارش ، تنفس و همچنين بورس پرنده است ( 6 ) .در بخش اعظم موارد ، Cryptosporidium را با كوكسيديا داراي ربط مي‌دانند اما عموما اووسيتهاي اين انگل كوچكتر از كوكسيديا بوده و در مواردي هم به 4/1 ميزان E .acervalina مي‌رسد ( 5 ) .
اين انگل در Brush Border سطح سلولهاي اپيتليال جايگزين مي شود ( 5 ) . جنبه ديگر نوع Cryptosporidium ، تثبيت عفونت در اپيتليوم مخاطي انواع اندامهاست . بعنوان نمونه ، C .baleyi ، توان آلوده و كثيف سازي كلوآك ، بورس فابريسيوس ، مجاري فوقاني و تحتاني دستگاه تنفس و پلك چشمها را خواهد داشت ( 6 ) .
شكل قمقمه ايي ، كروي يا بيضي صورت انگل را Tyzzer در سال 1907 ميلادي توصيف نمود . وي همچنين رابطه ضعيف كليه فرمها در خلال عصر رشد ، در محدودسازي غشاي ارگان ضميمه را شرح اعطا كرد . وي اين نكته را بيان نمود كه هر مورد از آن‌ها واجد يك يا يكسري گلبول چربي مي باشند كه در بدنه باقي باقيمانده از آنان يافت مي شود ( 1 ) .
C .baileyi مي تواند باعث بروز بيماري تنفسي در مرغها و بوقلمونها گردد . اين دسته همچنين سبب ساز آلودگي بخش خلفي لوله گوارش و بورس پرندگان مي‌گردد . آلودگي با اين بيماري نيز بصورت تنفسي و گوارشي هست ( 5 ) .
اووسيتهاي اين انگل بوسيله مدفوع دفع گرديده و آن گاه به ساخت هاگ ميپردازد . از سوي ديگر ، C .meleagridis هم سبب ساز بوز حالات فوق مي گردد ( 5 ) .
چرخه
معاش : در مرغها ، خروسها و بوقلمونها ، دسته هاي متفاوت Cryptosporidium از عوامل بيماريزاي اوليه ميباشند . اين انگلها ، سبب پيدايش گونه هاي بيماريهاي تنفسي و گوارشي گرديده و منجر واگيري و تلفات ميگردند . چرخه زندگي اين انگل از آن جهت متفاوت از آيمرياست كه مراحل معاش درون سلولي آن به حيطه پرزهاي سلولي صاحبخانه محدود بوده و همچنين اووسيتهايي كه در باطن سلول صاحبخانه هاگدار ميشوند ، هنگام آزاد شدن در مدفوع ، عفونت زا هستند ( 6 ) .
حساسيت
نسبت به كارداران شيميايي و فيزيكي : اساسا بر شالوده تحقيقات رخ گرفته ، Cryptosporidium در برابر كارداران ضدكوكسيديايي مو جود ، مقاوم است ( 6 و 7 ) . همينطور بر شالوده تحقيقات چهره گرفته ، مشخص و معلوم گرديده هست كه قرارگيري اين انگل در معرض مواد ضدعفوني كننده در ميان 30 دقيقه تا 24 ساعت ، تاثيري بر فنا انگل فوق نداشته مي باشد . از سويي ، قرارگيري اين برهان در برابر فروغ و روشنايي UV با شدت 15000 mw/Seq براي دو ساعت ، هيچ خللي را در عملكرد بعضا از اووسيتهاي انگل نداشته مي باشد ( 13 ) .
اين در حاليست كه تقريبا 100 درصد از انگلهاي فوق پس از قرارگيري در معرض فروغ ضربانداري به شدت 1 j/Sq از دربين مي‌روند ( 14 ) . همچنين قرارگيري براي دوران برهه زماني 24 ساعت در برابر گاز برومومتازين و همينطور 28000 ميليگرم به ازاي هر ليتر كلر براي زمان زمان 24 ساعت به فنا 100 درصدي انگل فوق ختم خواهد شد ( 15 و 16 ) .
گزارشهايي هم مبني بر مفيد بودن فرمول سالين 10 درصد براي بازه مقطع 18 ساعت ( 18 ) منتشر شده هست . بنظر ميرسد كه استفاده از گاز اتيلن دي اكسيد 100 درصد هم براي دوران بازه 24 ساعت موءثر واقع گردد ( 19 ) .
توجه داشته باشيد كه Cryptosporidium در دماي 15- جايگاه براي 24 ساعت ، 20 – رتبه براي 8 ساعت و 59 .7+ براي برهه زماني مقطع 6 دقيقه زنده مي ماند . براين اساس ميتوان اين نكته را بيان نمود كه انگل فوق به حرارت اصلي مي‌باشد .
تمامي
گير شناسي : باتوجه به انتشار جهاني Cryptosporidium ، اهميت محاسبه تمامي گيرشناسي آن صريح ميگردد ( 6 ) . اهميت اين انگل هنگامي مضاعف مي شود كه نقش آن در پيدايش خطراتي براي سلامت بشر مشخص و معلوم گردد . همانطور كه اشاره شويد ، C .parvum Tyzzer در سال 1912 ميلادي ، روده كوچك تعداد زياد متعددي از پستانداران را درگير نمود و در واقع مسئول تقريبا نيمي از موردها پيدايش بيماري فوق در بشر است ( 21 و 22 ) .
نوع ديگري از انگل فوق بتازگي يافت گرديده مي‌باشد . مدل فوق را بنام C .houmis morg Ryan شناسايي كرده اند . اين مدل در سالا 2002 شناسايي شد و ميتوان آن را مسئول نيمي ديگر از موارد پيدايش بيماري فوق در بشر دانست . اين درحاليست كه مطالعه انگل فوق بدليل كمبود مدلهاي حيواني به رنج پيش مي‌رود ( 4 ) .
در سال هاي اخير ساير مدل هاي Cryptosporidium هم كه در انسان بيماريزا مي باشند يافت شده هست . اين دسته ها در بشر اهيمت كمي دارند و مشتمل بر C .meleagridis ، C .canis و C .felis مي باشند . مقدار شيوع آن در اروپا و ايالات متحده به مقدار يك تا سه درصد و در آسيا و آفريقا ، 5 تا 10 درصد است . اما در كشورهاي در حالا بسط ، آمار فوق ميتواند تا 58 درصد هم ارتقا يابد ( 22 ) .
بر اساس تخمينهاي جانور ، ميان 30 تا 35 درصد از جمعيت آمريكا نسبت به Cryptosporidium به لحاظ سرولوژيك ، فيض مثبت نشان عرضه ميكنند ( 21 ) . در بين 250 تا 500 ميليون مثال مثبت بصورت ساليانه در آسيا ، آفريق و آمريكاي جنوبي گزارش ميگردد و بنظر ميرسد كه هفت درصد از خردسالان كشورهاي درحال گسترش ، بيماري فوق را تجربه مي‌كنند ( 22 و 4 ) .
نمونه
هايي از شيوع انساني : در فصل بهار 1993 ، بزرگترين شيوع اين بيماري گزارش شد . اين شيوع از نحوه آب و در مناطق Milwaukee و Wisconsis رخ پذيرفت . پس از انجام بررسيهاي نخستين ، Cryptosporidium بعنوان ادله بيماري شناسايي گرديد . در اين شيوع ، 400 .000 شهروند با بيماري سرگرم شدند كه 100 نفر از بيماران كه سابقه ضعف سيستم ايمني را داشتند ، جان خويش را از دست دادند ( 4 ) .
در ماه جولاي سال 1997 ميلادي ، شيوع اين بيماري بر اثر آلودگي با آب پاش يك باغوحش ، گزارش شد . اين شيوع ، نشان دهنده ارتباط انتقال آلودگي از حيوان به بشر بود ( 21 ) .
در سال 1996 ميلادي نيز طي تحقيقي 2 ساله ، 487 مورد از Cryptosporidiosis در منطقه Ontario شناسايي شد . همينطور ، در خلال تابستان سال 2000 ميلادي ، 5 موضوع از شيوع اين بيماري داراي ارتباط با استخر شنا به CDC گزارش شويد ( 22 ) .
اين درحاليست كه گزارشهايي از مراكز پايش روزمره در كشورهاي آمريكا ، بريتانيا ، استراليا ، فرانسه ، پرتغال ، شيلي و آفريقاي جنوبي مخابره ميگردد .

انتقال : همانطور كه اشاره شد ، Cryptosporidium به ميزبان حساسيت بالايي نداشته و مي تواند در ميان گونه هاي با اهميت منتقل گردد . گونه هاي مو جود در پرنده ها نيز قابل انتقال به بشر مي‌باشد . اين درحاليست كه بيماري فوق ، بصورت عمودي و از مامان به جوجه منتقل نخواهد شد ( 7 ) . انتقال عفونت بين طيوران بصورت مدفوعي دهاني بوده و انتقال آلودگي به انسان نيز به همين ترتيب ميباشد . انتقال با كفش ، خرقه و تجهيزات نيز مطرح ميباشد ( 7 ) .

علامت هاي كلينيكي : برطبق گزارشهاي ارسالي ، بعضي از پرندگان بيماري ، هيچ آرم ايي از خويش پيدايش نميدهند ( 7 ) . البته عموما علامت هاي كلينيكي اين بيماري ، مشتمل بر سرفه تورم سينوسها ، وزن گيري پائين و اسهال مي‌باشد ( 5 ) . بنظر ميرسد كه پيدايش بيماري توام با عفونت روده ايي ، ناياب باشد . برعكس ، عفونتهاي تنفسي ممكن ميباشد بسته به محل خاص زد خورد ، انواعي از آرم هاي باليني را توليد نمايد . ممكن است آماس كيسه هاي هوايي ، سينوزيت ، ذات الريه يا تورم ملتحمه همپا با سرفه ، سختي تنفس ، ترشحات بيني و تلفات وجود داشته باشد ( 6 ) .
در يك آناليز ، يكسري Cryptosporidium كوچك روده ايي در جوجه ايي با علائمي زيرا اسهال ، ضعف و عقب ماندگي از برنامه ساخت مشاهده شد . در روده همينطور ، عفونت انگلي با آيمريا و باكتريها مشاهده شويد . انتشار لنفوسيت بدخيم هم در يك سري نهاد قابل مشاهده بوده ( 23 ) .
Cryptosporidium در اكثر وقت ها پرندگان تندرست مشاهده مي‌گردد هرچندكه كاهش وزن و آرم هاي باليني متعاقب عفونت دستگاه تنفس مشاهده گرديده ميباشد ( 6 ) . بطور كلي ، نشانه هاي فرم تنفسي اين بيماري شامل ترشح از بيني و چشمها ، سينوسهاي بادكرده ، عطسه ، سرفه ، تنفس اختلال ، توليد صداهاي غير عادي در هنگام تنفس در ريه ها بوده و فرم روده ايي اين بيماري هم با اسهال ، كاهش وزن و همچنين آشفتگي پرها است ( 7 ) .
ضايعات
پس از مرگ و شناسايي : بطوركلي ضايعات قابل شناسايي در كالبدگشايي اين بيماري مشتمل بر التهاب سينوسها ، التهاب كيسه هاي هوايي و پنوموني هست ( 5 ) . همچنين از طريق معاينه مقاطع رنگ آميزي گرديده با هماتوكسيلين و ائوزين مري Proventriculus جوجه هاي دچار ميتوان به حضور بيماري پي موفقيت . از سوي ديگر ، وجود Malignant Lymphoma يا همان لنفوساركوما نيز مشهمود خواهد بود ( 24 ) .
پيشنهاد مي‌شود كه آلودگيهايي زيرا ابتلا به هرپس ويروسها و نئوپلازي ها تحليل شوند . كلنيسينها و پاتولوژيستها اعتنا داشته باشند كه التهاب خفيف و نكروز مي تواند يار با اين گونه انگل مشاهده گردد ( 24 ) .
اتفاق افتاد خود به خودي اين بيماري تا به امروز گزارش نشده مي‌باشد ( 23 ) .
هيستوپاتولوژي
: بمنظور معاينه هيستوپاتولوژيك بيماري Cryptosporidiosis در پرندگان ، مطالعه ايي از آگوست 1985 تا 31 سپتامبر 1987 رخ به عهده گرفت . در اين مطالعه ، 10 مسئله از انگل فوق در روده هاي كوچك و تبارك و 9 مسئله نيز در اپيتليال بورس فابريسيوس يافته شد . وقوع اين بيماري اغلب در جوجه هاي جوان مشاهده شد . اين درحالي بود كه وقوع Cryptosporidium روده ايي در سال 1987 ميلادي ارتقاء يافته بود .
اگر‌چه همه پرندگان از نظر كلينيكي بيمار بودند ، ولي نشانه ها يا ضايعات Gross بيماري روده ايي مدام حاضر فقدان . در تمامي موارد فوق ، ضايعات هيستوپاتولوژيك متبط به Cryptosporidium بود و در مجاري روده ايي ساير دست اندركاران عفوني وجود نداشت . در اين دربين ، پاسخهاي التهابي ، داراي ربط با نيز نبودند .
تفاوت اندكي ( 0 .01 ) در ميان قطعات روده ايي ( كوچك در برابر تبارك ) وجود داشت . Cryptosporidium از نحوه ميكروسكوپ نوري مشاهده گرديد و توزيع ارگان ها در لام Cryptosporidium كه علاوه بر C .baileyi ، بقيه مدل هاي Cryptosporidium نيز طيوران را كثيف مي سازد ( 25 ) .
پيشگيري
: اووسيتهاي Cryptosprodiosis ، اكثر زمان ها به ضدعفوني كننده هاي شيميايي مقاوم مي‌باشند . از سوي ديگر ، اووسيتهاي اين انگل در دماي بالاي 65 مرتبه سانتي گراد ، غيرفعال ميشوند ( 5 ) . بر پايه پژوهش ها بعمل آمده ، اووسيتهاي Cryptosprodiosis به آمونياك ، فرمالين 10 درصد و پراكسيدهيدروژن اساسي ميباشند ( 6 ) .
در واقع ، هيچ مبادرت كنترلي بجز رعايت قرنطينه و بهداشت ، اثر گذار واقع نخواهد شد . از سوي ديگر ، مي بايست جنازه هاي حاصل از اين بيماري را به توجه و با روشي مطلوب منهدم نمود ( 7 ) .
نتايج تحقيقاتي در ژاپن ابلاغ كننده اين قضيه بود كه ضدعفوني منابع آب كشتارگاهي تا 90 درصد باعث كاهش كارداران بيماري زاي فوق مي‌شود ( 30 ) .
چك
تاثيرات واكسيناسيون : در جهت مطالعه احتمال ايمن سازي جوجه ها برعليه C .Baileyi مطالعه ايي رخ عهده دار شد . نتايج اين پژوهش ها ، حاكي از ساخت درجاتي از حفاظت بر برعليه آلودگي دهاني بود . به هرحال مي بايست اين نكته را موضوع اعتنا قرار اعطا كرد كه حفاظت فوق ، تاثير كمتري از آلودگي دهاني اوليه داراست ( 36 ) .
از سوي ديگر ، نتايج تحقيقي در سال 1986 ميلادي كه بوسيله Sreter و همكاران رخ پذيرفت ، ابلاغ كننده اين نكته بود كه واكسنهاي ضد آيمريا ، حفاظتي بر در مقابل عفونت با Cryptosprodium توليد نكرد ( 37 ) . واكسيناسيون باطن جنيني هم ممكن ميباشد سبب ساز تخريب ايمني شده و از در بين بردن Cryptosprodiosis را به تعويق بياندازد .
معالجه
: متاسفانه هيچ معالجه مشخصي در طيور وجود ندارد . اگرچه با توجه به آن كه ملازمت با ساير بيماريها ، حالت را اندكي پيچيده مي‌نمايد ( همانند سپتي سمي با E .Coli ) . در چنين مواقعي ، مصرف دارو ممكن ميباشد موثر واقع شود ( 5 ) . از سوي ديگر ، بر شالوده آزمايشات چهره گرفته ، مقاومت Cryptosprodium نسبت به عامل ها ضدكوكسيديايي به اثبات رسيده مي باشد ( 6 ) . به نظر ميرسد كه به كارگيري از درمانهاي حمايتي ، مقدار مرگ و مير را كاهش دهد ( 7 ) .
براي تحليل تاثيرات طب شيميايي بر روي اين بيماري ، مطالعه ايي چهره عهده دار شد . در اين تحقيق ، جيره هايي دربردارنده سه ميلي گرم به ازاي هر كيلوگرم از جيره ، Halofuginone و همچنين 60 ميلي گرم به ازاي هر كيلوگرم از جيره سالينومايسين ، 75 ميلي گرم Lasalocid به ازاي هر كيلوگرم از جيره و 110 ميلي گرم از موننسين به ازاي هر كيلوگرم از جيره ، به چهار مجموعه از جوجه ها تجويز شد .
تجويز اين داروها ، 5 روز پيشين از قرارگيري داخل نايي يا دهاني اين جوجه ها با C .Baileyi چهره پذيرفت و مقطع 20 روز ادامه يافت .
با چك نتايج اين تحقيق ، معلوم شد كه آرم هاي كلينيكي اين بيماري در همسايه سازي دهاني مشاهده نگرديد و باكتريهاي بيماري زا از سيستم تنفسي هيچيك از جوجه ها انقطاع نشد . اين در حاليست كه Halofuginone ، بسط بيماري در بورس فابريسيوس و كلوآك را به تاخير انداخت ( 29 ) .

درمان بيماري در بشر : اگر‌چه معالجه قابل قبولي در آدم يافت نشده هست ، اما به كار گيري از مايع درماني براي جبران حجم مايعات از دست رفته مناسب است . با پژوهش ها بعمل آمده معلوم گرديده هست كه به كار گيري از Paramomycin يا اين كه Humatin در مسافران آلوده شده با Cryptosprodiosis قادر است اثرگذار واقع شود ( 4 ) .

تداخل با ساير بيماريها : با بررسيهاي رخ گرفته ، معين گرديده هست كه آلودگي به CAV ، پتانسيل ايجاد C .Baileyi در جوجه ها را افزايش مي دهد . اين بيماريها بر روي يكديگر ، اثرات سينرژيستي دارا‌هستند ( 35 ) .
تشخيص
: براي تشخيص اين بيماري ميتوان از مشان دادن اووسيتها در مدفوع و يا اين كه چك بافت شناسي بافتهاي آلوده و كثيف موجود ، پس از كالبدگشايي ، پي به بروز اين بيماري پيروزي . تهيه و تنظيم توسعه از مخاط ناي ، پس از رنگ آميزي با كريل فوشين ، تك ياخته را نمايان ميسازد البته ميتوان براي مطالعات تمامي گير شناسي از آزمايش الايزا نيز به كارگيري نمود ( 6 ) . براي تشخيص اووسيتها ، استفاده از رنگ آميزي اسيدفست نيز پيشنهاد گرديده مي‌باشد ( 5 ) .
از سوي ديگر ، روشهاي متفاوتي براي تشخيص اين بيماري ذيل وضعيت آزمايشگاهي بكار برده گرديده مي باشد . بعنوان نمونه ، يك راه اصلي كمي براي تشخيص اين بيماري به كار گيري شد . اين روش بر مبنا رسوب پر سرعت و آرام اووسيت ها بود . آستانه و سرحد حساسيت اين تكنيك ، اندازه 5 تا 10 هزار اووسيت به ازاي هرگرم از مدفوع بود . نتايج اين تكنيك با بقيه تكنيكها برابري ميكرد ( 31 ) .
استعمال از آنتي بادي هاي منوكلونال براي شناسايي اين انگل ، از ساير روشهاي زمينه به كارگيري بود . در يك تجربه ، با بسط آنتي بادي هاي منوكلونال mAbs كه پروتئينهاي آيمريا را شناسايي مي كنند ، تلاشهايي در شناسايي اين انگل رخ به عهده گرفت . يك عدد از اشكال mAbs ها ، 6D-12-GB بود . اين آنتي بادي ، از تهاجم اسپيروسيتها به لنفوسيتهاي T ميزبان دوري ميكرد . آنتي بادي فوق را ميتوان براي شناسايي Cryptosprodiosis هم بكار برد ( 32 ) .
البته مي بايست اين نكته را مورد دقت قرار اعطا كرد كه شناسايي اووسيتها در نمونه هاي محيطي ، بخصوص خاك و مدفوع ، مضاعف مشقت بار است . اما آويزان سازي نمونه ها در ساكاروز ، به منظور توليد حساسيت بالاتر ، از روشهاي اثر گذار مي باشد . با اين راه ميتوان انگلها را براحتي در نمونه هاي محيطي شناسايي نمود . تاكنون از روشهاي PCR و همچنين PCR دوگانه و همچنين ، IPC نيز براي شناسايي اين انگل به كارگيري گرديده ميباشد ( 33 ) .
در مطالعه ديگري نيز سيستم Dynal Tm IMS براي بازيابي اووسيتها از خاك موضوع استفاده قرار گرفت كه براي بازيابي مثال ها از خاك ، مناسب بود ( 34 ) .
سود
گيري : بنظر ميرسد تا زمانيكه رويه شناسايي و شيوع بيماريهاي رودي معدوي با Gastrointestinal در طيور بصورت فوق ، تجربي بوده و چك آن بدين فيس انجام پذيرد ، اهميت Cryptosporidium طيور همچنان ناشناخته باقي بماند ( 25 ) .


برچسب: دستگاه جوجه كشي، ماشين جوجه كشي، خريد دستگاه جوجه كشي، خريد ماشين جوجه كشي،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۵ دى ۱۳۹۷ساعت: ۰۲:۵۴:۰۲ توسط:علي پور موضوع: نظرات (0)

استراتژيهايي جهت دست كم سازي وجود مواد غذايي در مدفوع طيور

 ابتدا : ديده شده مي‌باشد كه نگراني هايي در قضيه تكثير آلودگي مدفوع طيور بوجود آمده است . يكي از كليدهاي كليدي كه سبب كاهش آلودگيهاي ناشي از وجود مواد غذايي در مدفوع طيور ميشود بازنويسي جيره غذايي طيور ميباشد . بطور كلي پرندگان پنج نياز كليدي تغذيه ايي دارند . پرنده ها به انرژي نياز دارند . اين انرژي ، با چربي و كربوهيدارات ها تامين مي‌شوند . طيوران همينطور به پروتئين ، آب ، ويتامينها و مواد معدني مستضعف مي باشند .بايد اين نكته را مورد اعتنا قرار اعطا كرد كه چه بسا در بهترين شرايط مديريتي نيز طيور قادر نخواهند بود كه 100 درصد از مواد غذايي جانور در جيره خود را بطور بي نقص هضم كنند .
به چهار ادله ، مواد غذايي ممكن هست كه از نحوه مدفوع دفع شوند : ¨وجود ضايعاتي در طعام .
¨اضافه مواد غذايي مو جود در جيره .
¨ وجود مواد غذايي هضم نشده .
¨موجو مواد بيولوژيك مانند سلولهاي مرده در بدن .
در مدفوع طيور عمدتا دو ماده وجود داراست كه از مرتبه اهميت بالايي برخوردار ميباشد . يك عدد نيتروژن كه حاصل ناكامي پروتئين ميباشد و همچنين ماده معدني فسفر .

دستگاه جوجه كشي

 


برچسب: دستگاه جوجه كشي، ماشين جوجه كشي، خريد دستگاه جوجه كشي، خريد ماشين جوجه كشي،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۴ دى ۱۳۹۷ساعت: ۰۹:۳۶:۱۴ توسط:علي پور موضوع: نظرات (0)

عفونت‌ كيسه‌ زرده‌ و راههاي رويا رويي با آن

جوجه ياور با كيسه زرده بزرگي كه حدود 20% از كل وزن بدن را تشكيل مي دهد رمز از تخم در مي آورد . در دوران تفريخ جوجه ها تقريبا" 45 گرم وزن دارند كه در حدود 8 گرم آن مربوط به كيسه زرده مي‌باشد اين كيسه در روزهاي پايان جنيني به درون حفره شكمي جوجه انتقال مي يابد كيسه دربردارنده اندازه متعددي چربي و پروتئين بوده اين مواد مغذي 50 درصد انرژي و 43 درصد پروتئين مسئله نياز جوجه را در چندين روز نخستين زندگي تامين مي نمايند .

دستگاه جوجه كشي


برچسب: دستگاه جوجه كشي، ماشين جوجه كشي، خريد دستگاه جوجه كشي، خريد ماشين جوجه كشي،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۳ دى ۱۳۹۷ساعت: ۰۹:۰۵:۲۳ توسط:علي پور موضوع: نظرات (0)

تولك بري در مرغان تخمگذار

اين برنامه برنامه اي ضروري و موثر براي گله هاي تخمگذار تجارتي مي باشد كه به توليد زودتر از موعد گرايش دارا هستند و به تيتر يك رويه استاندارد در گله هاي مامان تخمگذار مورد اعتنا قرار گرفته مي‌باشد طي قريه سال قبل مشاهده گرديده كه گله هاي تخمگذار سفيد وقهوه اي همواره زودتر از موعد شروع به توليد مي نمايند و به عبارت ديگر بلوغ زودرس دارا هستند اين مورد اكثر در سود عمل متخصصان ژنتيك و تصحيح نژاد مي باشد كه سبب به كاهش زمان رشد و افزايش هفته هاي عصر ساخت ودر سود تعداد بيشتر تخم مرغ بر مبنا مرغ پاي تخم مي باشد .

دستگاه جوجه كشي

در زمينه‌ي رآشيانه هايي با محيط هاي در اختيار گرفتن شده كه نصيب اعظم رشد گله در انجا انجام مي شود ابتدا زود هنگام ايجاد ، هميشه باعث به ارتقاء تعداد تخم مرغ بر پايه مرغ پاي تخم نمي شود اين مسئله به خصوص در لانه هاي باز درست گو مي‌باشد البته در لانه هاي پرورشي نصفه باز در امريكا و اروپا هم گله هايي كه در دوران افزايش طول روز ، زمان پرورش را طي مي كنند در حوالي 16 تا 17 هفتگي به تخم مي ايند كه فراوان زود رس ميباشد . گوشه اي از اين ايراد به ياد تغذيه آزاد در طول زمان رشد در دست گرفتن ناقص وزن تن وعدم به كارگيري از نور و روشنايي تصنعي جهت در دست گرفتن بلوغ جنسي هست در نواحي گرمسيري و نصفه گرمسيري به علت شدت نوروروشنايي بسيار ساخت حتي زودتر نيز شروع مي شود . اين قضيه در گله هاي مامان هم رخداد افتاده است به نحوي كه با شروع زود هنگام ساخت تعداد تخ مرغ هاي غير قابل جوجه كشي به شدت ارتقاء مي يابد پيشين از 25 هفتگي هيچ تخم مرغي براي جوجه كشي از گله توده آوري نمي گردد زيرا تخم مرغها كوچك ميباشند و امكان جوجه در اوري آن‌ها اندك است و كيفيت جوجه هاي به دست آمده نيز زير مي باشد . براي اجتناب ازتوليد زود رس مرغدار مي تواند برنامه تولكبري پيش از استارت توليد را به عمل گيرد اين برنامه چندان نو نمي‌باشد ودر راستي 30 سال پيش از اين نيز به فعاليت برده مي گرديده ميباشد برنامه هاي متفاوتي براي انجام اين عمل وجود دارااست مي بايست اذعان كرد كه اسم پرريزي براي اين برنامه چندان مناسب نمي باشد چرا كه طيوران به هيچ وجه پرريزي نخواهند داشت بهترين اسم براي اين عمل برنامه تاخير در شروع توليد هست اين برنامه شروع ايجاد را به راحتي في مابين 14 تا 21 روز به تاخير انداخت . بر مبنا تجربيات نگارنده اين برنامه تولك بري گذشته از آغاز تخمگذاري نتيجه خير و خوبي داده مي‌باشد درعين حالا قويا توصيه مي شود كه در اجراي اين برنامه نظر پرسنل و كارشناسان ساخت نيز ارزيابي شود درگله هاي تخمگذار تجارتي اين برنامه صرفا در مواقع ضروري به كار مي رود البته درگله هاي مامان تخمگذار سپيد و قهوه اي اين برنامه به ياد فوايد قابل اعتنا اي كه در ساخت دارد در اصل به تيتر يك شيوه استاندارد موضوع استفاده قرار مي گيرد . 

روش
اجراي برنامه •دان به زمان 6 روز در مرغ هاي تخمگذار سفيد و قهوه اي قطع شود .
• آب در پرنده هايي كه روي زمين يا بستر محافظت مي شوند انقطاع شود .
7 تا 11 روز پس از شروع برنامه دان به نسبت 11 پوند براي 100 قطعه پرنده آغاز شود .
•بعد از 14 روز دان به طور آزاد داده شود .
دوران
اجراي برنامه •در
گله هاي مادر ميان 16 الي 21 هفتگي •در زماني كه ايجاد گله در بين 1 تا 10 درصد مي‌باشد .
عوارض
انجام اين برنامه •جهت اجتناب از آغاز زود هنگام ايجاد كه باعث به كاهش حداكثر ساخت كاهش تداوك ايجاد و افزايش تلفات مدت توليد ناشي از بيرون زدگي مقعد و همچنين كاني باليسم است كه به دنبال تخم مرغ هاي دو زرده حاصل مي شود .
•جهت ارتقا تعداد تخم مرغ هاي قابل جوجه كشي در گله هاي مادر تخم هاي گذاشته گرديده پيشين از 25 هفتگي براي جوجه كشي به كارگيري نمي شوند .
مزايا
: •رسيدن
به همزماني بلوغ جنسي بهتردر طيوران كه از لحاظ فيزيكي اماده براي تخم گذاري مي شوند •دستيابي به وزن بدن بالاتر در ابتدا دومي زمان توليد اين مقدار براي نژادهاي تخمگذار سفيد ، 50 گرم و براي نژادهاي تخمگذار قهوه اي 100 گرم مي باشد .
•پيك توليد با انجام اين برنامه بين 92 تا 98 درصد و دوام عالي توليد بيش از 20 هفته بالاي 90 درصد به طول مي انجامد .
تلفات
پايين • يشترين تعداد تخم مرغ ساخت گرديده بر پايه مرغ پاي تخم و بهبود ضريب تبديل طعام .
•همچنين
تعداد تخم مرغ قابل جوجه كشي بيشتر درصد جوجه درآوري خوبتر و جوجه عمده به ازاي مرغ پاي تخم معايب
يا اين كه ملاحظات مهم •اين شيوه عموما معيابي براي مرغ هاي تخمگذار كه در قفس رشد مي يابند ندارد .
•برنامه واكسيناسيون مي بايست در سن 16 تا 17 هفتگي يا 10 روز پيش از شروع برنامه به اتمام رسيده باشد .
•اين برنامه ممكن مي‌باشد براي گله هايي كه روي بستر نگهداري مي شوند استرس زا باشد و براين اساس كارداران بيماري زا فرصت طلب مي‌توانند مورد ساز باشند وبايد مسئله توجه قرار گيرند .
•در صورتي كه در خلال برهه زماني گرسنگي طيوران بتوانند از بستر دانه برچينند نتيجه برنامه خوب نخواهد بود .
•يك بازرسي عيني دورازشوخي بايستي روزمره از پرندگان در خلال گرسنگي وجود داشته باشد .
•اين برنامه در تخمگذاري هاي تجارتي پس از 20 هفتگي پيشنهاد نمي شود .
•اين
برنامه براي گله هاي مادر گوشتي پيشنهاد نمي شود


برچسب: دستگاه جوجه كشي، ماشين جوجه كشي، خريد دستگاه جوجه كشي، خريد ماشين جوجه كشي،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۲ دى ۱۳۹۷ساعت: ۰۸:۲۲:۱۱ توسط:علي پور موضوع: نظرات (0)

تهويه در جوجه كشي

 تهويه در كارخانجات جوجه‌كشي، از عامل ها مهم در جوجه‌كشي ميباشد اما اكثر زمان ها قضيه اعتنا قرار نمي‌گيرد . با دقت به بروز نژادهاي طيور لبريز جنس كنوني، سيستم‌هاي مرسوم تهويه تالار هاي مرغداري، كارائي لازم را ندارند . تا يك‌سري سال پيش، نيمچه‌هاي گوشتي در زمان 45 روز به وزن 1/5 كيلوگرم مي‌رسيدند البته حالا اين وزن را در 35 روز بدست مي‌آورند .

دستگاه جوجه كشي


پرورش جنين از بازه تخم‌گذاري استارت مي‌شود، لذا از هنگام چيدن تخم‌مرغ در دستگاه و از ساعت اوليه جوجه‌كشي نياز به تهويه وجود دارد . تهويه در واقع در دسترس قراردادن هواي تازه با جايگاه حرارت و رطوبت مشخص براي جنين است . نژادهاي مالامال محصول گوشتي كنوني، براي وصال به وزن و ضريب تبديل مطلوب نياز به تراز بالاتري از سوخت و ساز دارند . لذا در اين جور نژادها، طبعاً جنين‌ها در بازه جوجه‌كشي حرارت و بخار آب و دي اكسيد كربن بيشتري ايجاد مي‌نمايند .
تخم‌مرغ جوجه كشي 15 درصد از وزن خود را در دوران جوجه‌كشي بصورت بخار آب از دست داده و درصد دي اكسيد كربن در كيسه هوايي از اندازه 25 درصد به 6 درصد ارتقاء يافته و اندازه اكسيژن از 20 درصد به 14 درصد كاهش مي‌يابد، لذا سيستم تهويه جوجه‌كشي بايد كار كشته به تأمين حجم متعددي از هواي جديد براي تأمين نياز جنين‌ها باشد .
يك تخم‌مرغ از68 تا 70 درصد آب تشكيل گرديده ميباشد و جنين در 21 روز دوران جوجه‌كشي با فايده برداري از مواد مغذي تخم‌مرغ و مصرف كردن حدود 6 ليتر اكسيژن تقريباً 4/5 ليتر دي اكسيد كربن و 11 ليتر بخار آب توليد مينمايد كه مي بايست به وسيله تهويه از محفظه خارج شود، در غير اين رخ سبب اشكالاتي در كيفيت جوجه درآوري نظير طولاني شدن مدت جوجه‌كشي، افزايش درصد جوجه‌هاي نوك زده ولي از تخم خارج نشده، شكم و ناف خميري ( button navels) و قرمزي ساق و زانو ( red hocks) مي‌گردد .
تأمين مقدار كافي حرارت، رطوبت و اكسيژن براي جوجه كشي كليدي است و در غير اين فيس همت دستگاههاي جوجه‌كشي كاهش قابل ملاحظه‌اي خواهند يافت .


برچسب: دستگاه جوجه كشي، ماشين جوجه كشي، خريد دستگاه جوجه كشي، خريد ماشين جوجه كشي،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۱۹ دى ۱۳۹۷ساعت: ۰۸:۵۰:۲۶ توسط:علي پور موضوع: نظرات (0)

مرگ ومير در جوجه هاي تازه تفريخ شده

 انتخاب برگزيدن انواع عالي جوجه هاي نو از تخم در آمده ، اولين گام براي ايجاد دسته هاي خوب وبرگزيده ي طيور مي باشد ، مرغ هاي بي نژاد و درهم مرغدار را ورشكست مي نمايد .

دستگاه جوجه كشي

مسئله ي گزينش نژاد يك عدد از مسائل با اهميت و داراي اهميت مرغداري مي باشد و هيچگاه مرغدار نبايد وقت و عمر و پول خويش را صرف نگاهداري و رويش جوجه هاي ضعيف كند . صفات مناسب در نژادهاي گوشتي سريع الرشد بودن آنهاست كه در مقطع هر چه كمتر به اندازه رشد مناسب و حتمي برسند و بازده تبديل غذايي به گوشت بسيار بوده و با غذاي هر چه كمتر گوشت فراوان تري بدست دهد . صفات مطلوب در نژاد هاي تخمي اينست كه مي بايست هر چه زودتر به تخم بيايند . هفته اوليه زندگي يك جوجه بسيارحياتي ميباشد بنابر اين قبل از آوردن جوجه ها به محل پرورش بايستي محل را مهيا نمود و از حيث بهداشتي آنجا را ضدعفوني كرد و از هر جهت براي سلامت نگه داشتن آن‌ها وسائل حتمي را تنظيم نمود . با ساخت يك جوجه با كيفيت و عالي يك قدم به سوي كسب نتيجه بالاتر برداشته ايم . جوجه ها بايستي خوصوصياتي مانند يكنواختي ، چشمان روشن وشاد ، پرو بال و پر خوب و تن فربه با وزن متناسب با سن دارا باشند .

 

 


برچسب: دستگاه جوجه كشي، ماشين جوجه كشي، خريد دستگاه جوجه كشي، خريد ماشين جوجه كشي،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۱۸ دى ۱۳۹۷ساعت: ۱۰:۰۰:۰۳ توسط:علي پور موضوع: نظرات (0)

آنتي بيوتيك ها بعنوان محرك رويش در طيور

 آنتي بيوتيكها ممكن مي باشد محيط را براي پرورش ميكرو ارگانيسم هاي مولد غذا مناسب و آماده كنند و كار ميكروارگانيسم هاي مخرب مواد مغذي را متوقف سازند . مطالعات و پژوهش ها زياد انجام شده با جيره هايي كه نبود ويتامين يا اسيد آمينه اي آنان در حد مرزي بود، نشان داده است كه آنتي بيوتيك هاي جيره به رفع نبود ماده مغذي كمك مي كنند .

دستگاه جوجه كشي


بدين ترتيب ظاهراً آنتي بيوتيك ها كه تخريب ماده مغذي را كاهش مي دهند، سبب ساز ارتقاء در ايجاد ماده مغذي مي گردند يا اين كه بازده استفاده از ماده مغذي زمينه نياز را ارتقاء مي دهند، اما مشاهده نوع عمل آنتي بيوتيك ها در ارتقا رشد، هنگامي كه تمام مواد مغذي جيره كافي باشند، اختلال ميباشد .آنتي بيوتيك ها ممكن ميباشد پرورش ميكروارگانيسم هاي مولد امونياك را فراوان يا توليد بقيه مواد زايد ازت دار سمي در روده را متوقف سازند .آنتي بيوتيك ها ممكن ميباشد مصرف آب غذا و يا هر دو را ارتقا دهند . درصورتي كه چه گزينش اين زمينه كه ارتقاء مصرف غذا يك اثر نخستين مي‌باشد و يا اين كه بعلت خوبتر بودن موقعيت سلامت حيوان در نتيجه مصرف آنتي بيوتيك مي باشند .
قابليت پذير نميباشد .اما اثر آن بر ميزان مصرف آب يك اثر ثانويه است، مطالعات برخي از پژوهشگران وجود رابطه ثابتي دربين مصرف آب و غذا را در مرغ نشان مي دهد . به اين ترتيب زيرا آنتي بيوتيك ها در تغيير تحول ميكروب هاي روده اي موثرند ممكن ميباشد از طريق دستگاه گوارش، در مصرف آب اثرگذار باشند . روده هاي كور مرغ هاي تغذيه شده با آنتي بيوتيك در مقايسه با به عبارتي جيره ولي سواي به كار گيري از آنتي بيوتيك معمولا دربردارنده ميزان زيادتري مدفوع مرطوب هست .آنتي بيوتيك ها قابليت و امكان دسترسي يا جذب بعضي مواد مغذي را ارتقا مي دهند . افزودن آنتي بيوتيك به جيره، جذب مواد مغذي نظير كلسيم ، فسفر و منگنز را ارتقا مي دهد، آنتي بيوتيك باعث نازك شدن غشاء روده و افزايش ضريب جذب مواد غذايي بويژه املاح مي گردند . اما گروهي ديگر معتقدند كه نازك شدن غشاء اثر منحصر آنتي بيوتيك روي روده نمي‌باشد بلكه به ادله حضور اجرام بيماريزا غشاء روده متورم مي گردد .
در صورتيكه با مصرف آنتي بيوتيك ها اين اجرام از دربين رفته و در فيض شرايط تورم روده برطرف مي شود . قابليت و امكان داراست كه آنتي بيوتيك ها در متابوليسم مواد غذايي باطن روده حيوان ها دخالت نموده و سبب ساز ارتقا متابلوليسم گردند .آنتي بيوتيك ها سبب افزايش حساسيت باكتريها در پيش‌رو فاگوسيت ها خواهند شد . در سود تعداد متعددي از باكتري ها از في مابين رفته و به اين ترتيب ضريب تبديل غذايي كاهش مي يابد .در اكثر اوقات مواقع آنتي بيوتيك ها از بيماريهاي ميكروبي كه در دستگاه گوارش يا اين كه بطور منظم در ساير نقاط تن موجود مي آيند خودداري كرده و يا آنان را بهبود مي بخشند . مصرف ميزان پاره اي از يك آنتي بيوتيك مثل باسيتراسين، پني سيلين، تتراسايكلين و يا تركيبي از آن‌ها معمولاً در در دست گرفتن بيماريهاي خفيفي كه در يك مرغداري خوب نيز يافت مي شوند اثرگذار مي‌باشند .
اين اثرات عمدتاً محدود به دستگاه گوارش است . براي كنترل برخي از بيماريهاي گوارشي نظير تورم روده ميزان بيشتري از آنتي بيوتيك ها موضوع نياز مي‌باشد . براي كنترل چنين بيماريهايي، آنتي بيوتيك هاي غير قابل جذب نظير باسيتراسين همانند آنتي بيوتيك هاي قابل جذب موثرند .بعضي از پژوهشگران معتقدند محور داراي اهميت فعاليت آنتي بيوتيك ها، خون و بافت هاي محرك داخلي است البته در ارتباط با اثرات محرك پرورش آنتي بيوتيك هاي غير قابل جذب شواهدي وجود دارااست كه نشان مي دهد اثرات اثرگذار آنان بر ميكروبهاي دستگاه گوارش مي‌باشد .آنتي بيوتيك ها به طور هميشگي روي باكتريهاي مضري كه با ايجاد توكسين موجب كاهش رويش مي شوند اثر كرده و آن‌ها را از در بين مي مارك .آنتي بيوتيك ها با از در ميان بردن باكتريها منجر مي شوند كه باكتريها از دور رقابت بر رمز مصرف پروتئين خارج شوند و در فيض سبب ساز ارتقاء جذب مواد غذايي در روده دام و طيور گردند .
مخاطرات
مصرف بي روش آنتي بيوتيك ها: ۱) عكس العمل هاي ازدياد آلرژي گسترده در جمعيت صاحب خانه يار با افزايش آلرژي آنافيلاكسي، بثورات جلدي، تب، اختلالات خوني، هپاتيت، كاستاتيك و احتمالاً بيماريهاي بافت همبند .
۲) تغيير‌و تحول در فلور طبيعي تن همپا با بروز بيماري ناشي از عفونت مربوط به رشي بيش از حد ميكروارگانيسم هاي مقاوم به دارو و قارچ ها .
۳) پوشيده و مخفي كردن عفونت شديد بدون ريشه كن كردن آن به تيتر نمونه ممكن مي باشد تظاهرات باليني يك ابسه پنهان و مهار شود در حالي كه فرايند عفونت ادامه يافته باشد .
۴) مسموميت دارويي .
۵) ما‌نده هاي غير معمول دارو .
۶) پيدايش مقاومت در زمينه‌ي ارويي در جمعيت هاي ميكروبي كه عمدتاً ناشي از حذف ميكروارگانيسم هاي داراي اهميت به دارو و جايگزيني آن توسط ميكروارگانيسم مقاوم به دارو است .
۷) در ادامه به معفي آنتي بيوتيك ويرجينيامايسين بعنوان محرك رويش شيميايي پرداخته شده است .
ويرجينيامايسين
گونه دارويي: ارتقاء دهنده رويش دام و طيور .
شكل
دارويي: پرميكس مكانيسم
اثر و فارماكوكنتيك ۱) ويرجينيامايسين به طور منحصر روي باكتريهاي گرم مثبت اثر دارااست و همانند بقيه آنتي بيوتيك ها منجر تغيير در فلور ميكروبي روده مي گردد . اين فعاليت با خودداري از سنتز پروتئين در باطن ميكروب هايي كه با تكثير آنان جداره روده ضخيم مي گردد، انجام مي شود، به‌اين ترتيب جداره روده به شرايط عادي بازگشته، جذب مواد غذايي خوب تر و بيشتر انجام مي گردد و در سود ضريب تبديل غذايي كاهش مي يابد .
۲) ويرجينيامايسين باعث نقصان توليد اسيدلاكتيك، اسيدهاي چرب فرار، آمونياك و آمين ها به وسيله ميكروب شده و در سود از اثرات سمي آن‌ها مي كاهد .
۳) با كند نمودن حركات روده ها موجب جذب اكثر پروتئين ،چربي و كربوهيدرات ها مي گردد .
۴) ويجينيامايسين از شيوه اتصال به پايين واحد ۲۳۵ ريبوزوم باكتري از سنتز پروتئين به وسيله باكتريها ممانعت بعمل مي آورد . ويرجينيامايسين آنتي بيوتيكي مي‌باشد كه بوسيله استرپتومايسس ويرجينيه توليد مي گردد . اين دارو عموماً از رويه گوارش جذب نمي شود . بنابراين، تاثير خود را بر فلور ميكروبي دستگاه گوارش بر جاي مي گذارد .اين آنتي بيوتيك داراي اثر باكتريوسيدي (باكتري كش) بوده و دارنده ۲ بخش M و S مي باشد كه هر كدام به تنهايي داراي اثر باكتريواستاتيكي مي باشند و سينرژيسم آنان باعث باكتريويسيدي ويرجينيامايسين مي شود و به اين ترتيب توان مفيد آن هم ۱۰۰ برابر افزايش مي يابد .
نسبت قسمت M به بخش S تقريباًٌ ۴ به ۱ بوده كه ولي بخش M در حد بسيار در شكمبه نشخوار كنندگان متابوليزه شده اما بخش S در گير هيچ مدل عمل متابوليكي در شكمبه نمي شود . متابوليت هاي حاصله از متابوليسم بخش M هم تا حدودي دارنده فعاليت ضد ميكروبي ميباشند .محصول تجاري حاوي ۷۵ درصد M و ۵ درصد S مي باشد .اين تركيب يك پودر بدون شكل مي باشد كه در حرارت ۱۴۰-۱۳۸ سكو سانتيگراد غير فعال مي شود . اين دارو به اندازه قليل در آب و اسيد رقيق محلول مي باشد . در محيط هاي قليايي نامحلول بوده و سريعاً غير فعال مي شود .
مطالب
داراي ربط :


برچسب: دستگاه جوجه كشي، ماشين جوجه كشي، خريد دستگاه جوجه كشي، خريد ماشين جوجه كشي،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۱۷ دى ۱۳۹۷ساعت: ۰۹:۳۲:۵۵ توسط:علي پور موضوع: نظرات (0)